หน่วยงาน Hexagon Manufacturing Intelligence

ประกาศความเป็นส่วนตัว (ก่อนหน้านี้ เรียกว่า คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล)

Hexagon Manufacturing Intelligence (“เรา” หรือ “ของเรา”) เคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายวิธีที่เรารวบรวม จัดเก็บ ใช้ เปิดเผย เก็บรักษา และถ่ายโอน ("ประมวลผล") ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผลเกี่ยวกับคุณขึ้นอยู่กับบริบทของการโต้ตอบของคุณกับเรา ผลิตภัณฑ์ บริการ และคุณสมบัติที่คุณใช้ และตําแหน่งที่ตั้งของคุณ

เรามุ่งมั่นที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างปลอดภัย และปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ เราได้ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ ทางเทคนิค และในองค์กรที่เหมาะสม เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการถูกทําลาย การสูญหาย การใช้งาน การเปลี่ยนแปลง และการเปิดเผยหรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยไม่ได้ตั้งใจ หรือโดยผิดกฎหมาย ทั้งนี้ จำนวนบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้มีจำนวนจำกัด โดยมีเพียงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเราที่จำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามวัตถุประสงค์ด้านล่างเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้

ข้อมูลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึงข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีการระบุตัวตน หรือที่สามารถระบุตัวตนได้ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ เกี่ยวกับคุณ ดังนี้

 • ข้อมูลประจำตัว ประกอบด้วยชื่อ นามสกุลก่อนสมรส นามสกุล ชื่อผู้ใช้หรือสิ่งระบุตัวตนที่คล้ายคลึงกัน คำนำหน้า วันเกิด เพศ รวมถึงข้อมูลแบบวิดีโอ เสียง และรูปถ่าย 
 • ข้อมูลการติดต่อ รายละเอียดการติดต่อ ได้แก่ ชื่อเต็ม ตําแหน่งงาน สถานที่ทํางาน ที่อยู่ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 • ข้อมูลทางการเงิน ประกอบด้วยรายละเอียดของบัญชีธนาคารและบัตรชำระเงิน
 • ข้อมูลธุรกรรม ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงินที่คุณได้รับและดำเนินการ รวมถึงรายละเอียดอื่น ๆ ของผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณซื้อจากเรา
 • ข้อมูลทางเทคนิค ประกอบด้วยที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) ข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณ ประเภทและเวอร์ชันของเบราว์เซอร์ การตั้งค่าเขตเวลาและตำแหน่งที่ตั้ง ประเภทและเวอร์ชันของปลั๊กอินในเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม การระบุเครือข่ายและอุปกรณ์ รวมถึงเทคโนโลยีอื่น ๆ บนอุปกรณ์ที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของเรา
 • ข้อมูลโปรไฟล์ ประกอบด้วยข้อมูลชีวประวัติเกี่ยวกับคุณ ซึ่งอาจรวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับตัวตนในโซเชียลมีเดีย ชื่อ/ตำแหน่งงาน การซื้อหรือคำสั่งซื้อของคุณ ระดับการศึกษาของคุณ ทักษะประสบการณ์วิชาชีพก่อนหน้านี้ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่คุณให้กับเราในช่องทางการรับสมัครงานของเรา รวมถึงความสนใจ ความชื่นชอบ คำติชม และการตอบแบบสำรวจของคุณ 
 • ข้อมูลการใช้งาน ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของเรา
 • ข้อมูลทางการตลาดและการสื่อสาร ประกอบด้วยการกำหนดลักษณะในการรับข้อมูลทางการตลาดจากเราและบริษัทภายนอก รวมถึงการกำหนดลักษณะการสื่อสารของคุณ

หลักการพื้นฐานทางกฎหมายสําหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

มีหลักการพื้นฐานทางกฎหมายต่าง ๆ ที่เราอาจใช้อาศัยได้ โดยขึ้นอยู่กับว่าเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใด และด้วยวัตถุประสงค์ใด โดยหลักการพื้นฐานทางกฎหมายที่เราอาศัย ได้แก่

 • ฐานความยินยอม: ในกรณีที่คุณให้ความยินยอมที่ชัดเจนและชัดแจ้งแก่เราในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
 • ฐานพันธะสัญญา: ในกรณีที่การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีความจำเป็นสำหรับสัญญาที่เรากำลังจะทำหรือได้ทำกับคุณ หรือเนื่องจากคุณได้ขอให้เราดำเนินการตามขั้นตอนเฉพาะก่อนที่จะทำสัญญา หรือเพื่อใช้สิทธิ์ของเราและปฏิบัติตามข้อผูกพันของเราภายใต้สัญญาใด ๆ กับคุณ
 • ฐานประโยชน์อันชอบธรรม: ในกรณีที่เราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายของบริษัทภายนอก (เว้นแต่จะมีเหตุผลที่ดีในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งมีความสำคัญเหนือกว่าฐานประโยชน์อันชอบธรรมของเรา)
 • ข้อผูกพันทางกฎหมาย: ในกรณีที่เราต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย (ไม่รวมถึงข้อผูกพันตามสัญญา)

เราใช้วิธีการต่างๆ ในการรวบรวมข้อมูลจากคุณและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณ รวมถึงผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ 

การมีปฏิสัมพันธ์โดยตรง คุณอาจให้ข้อมูลประจำตัว ข้อมูลการติดต่อ และข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลโปรไฟล์ ข้อมูลทางการตลาดและการสื่อสารแก่เราได้โดยการกรอกแบบฟอร์มหรือติดต่อกับเราทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ อีเมล หรือช่องทางอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้เมื่อคุณเยี่ยมชมสํานักงานของเรา เข้าร่วมกิจกรรมของเรา สมัครงาน สมัครใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา ใช้หรือสมัครสมาชิกผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา ขอข้อมูลการตลาดจากเรา กรอกแบบฟอร์มการตลาดและการสํารวจความต้องการลูกค้า มอบนามบัตรแก่ตัวแทนของเรา ขอความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนด้านเทคนิค ให้ข้อเสนอแนะ หรือติดต่อเรา

เทคโนโลยีอัตโนมัติหรือการมีปฏิสัมพันธ์อัตโนมัติ
ในขณะที่คุณมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ หรือผลิตภัณฑ์ หรือบริการต่าง ๆ เราอาจรวบรวมข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการใช้งาน และข้อมูลทางเทคนิคโดยอัตโนมัติ ซึ่งเรารวบรวมข้อมูลนี้โดยใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ เช่น ซอฟต์แวร์ป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์และความสอดคล้องของสิทธิ์การใช้งาน เราใช้ผู้จัดการคุกกี้ One Trust เพื่อทําให้การจัดการคุกกี้เป็นไปโดยอัตโนมัติและช่วยให้คุณสามารถควบคุมการใช้คุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณได้ หลักการพื้นฐานทางกฎหมายสําหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คือความยินยอมของคุณที่ให้ไว้ผ่านผู้จัดการคุกกี้ของ One Trust

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ที่เราใช้เพื่อทราบว่าคุกกี้เหล่านี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด และเพื่อดูหรือเปลี่ยนการตั้งค่าปัจจุบันของคุณเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ในเว็บไซต์ของเรา โปรดเปิดใช้งานป๊อปอัปการตั้งค่าคุกกี้

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ที่เราใช้เพื่อทราบว่าคุกกี้เหล่านี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด และเพื่อดูหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องของคุณ โปรดตรวจสอบ คลิกที่นี่ 

บริษัทภายนอกหรือแหล่งข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณจากบริษัทภายนอกอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง 

 • ข้อมูลทางเทคนิค จากผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์
 • ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลธุรกรรม: จากผู้ให้บริการทางเทคนิคและการชำระเงิน
 • ข้อมูลประจำตัวและข้อมูลการติดต่อ: จากนายหน้าหรือผู้รวบรวมข้อมูล
 • ข้อมูลประจำตัวและข้อมูลการติดต่อ: จากแหล่งข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถโต้ตอบกับเราได้บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่อไปนี้: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Xing and YouTube ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมหน้าบริษัทของเราบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยผู้ให้บริการแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย โปรดอ่านคําชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แม้ว่าเราจะได้รับเฉพาะข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน แต่ Facebook และ LinkedIn ก็ให้ข้อมูลสถิติและข้อมูลเชิงลึกที่ไม่ระบุชื่อเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมเพจบริษัทบนแพลตฟอร์มของพวกเขาแก่เรา และเรามีส่วนร่วมในการประมวลผลเหล่านี้โดยการกำหนดพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง  การประมวลผลนี้เป็นประโยชน์อันชอบธรรมของเราในการวิเคราะห์ประเภทของกิจกรรมที่ดําเนินการในหน้าของเรา และปรับปรุงหน้าของเราโดยอิงจากสิ่งที่ค้นพบเหล่านี้ เราได้ทําข้อตกลงกับ Facebook และ LinkedIn ในการประมวลผลในฐานะตัวควบคุมร่วมสําหรับการสร้างสถิติและข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อตกลงร่วมกันของตัวควบคุม:

ภาคผนวก ตัวควบคุมร่วมของ LinkedIn

ภาคผนวก ตัวควบคุมร่วมของ Facebook


เราอาจอาศัยแหล่งข้อมูลส่วนบุคคลที่อธิบายไว้ข้างต้นอย่างน้อยหนึ่งแห่งหรือมากกว่า 

วิธีการที่เราใช้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ข้อผูกพันตามสัญญา:

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผล

 • ข้อมูลประจำตัว
 • ข้อมูลการติดต่อ
 • ข้อมูลทางการเงิน
 • ข้อมูลธุรกรรม
 • ข้อมูลทางเทคนิค
 • ข้อมูลทางการตลาดและการสื่อสาร

วัตถุประสงค์ของการประมวลผล

การปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาของเราที่มีต่อคุณหรือบริษัทของคุณ เช่น การลงทะเบียนคุณเป็นลูกค้าใหม่ การส่งใบเสนอราคา การบริหารจัดการคำสั่งซื้อ การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้กับหรือจากบริษัทของคุณ การออกใบแจ้งหนี้ให้กับบริษัทของคุณหรือการชำระใบแจ้งหนี้ของบริษัท การแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดของเรา การตอบสนองต่อคำขอบริการของคุณ การจัดประชุมที่สำนักงานของเรา เป็นต้น

หลักการพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผล

 • ฐานพันธะสัญญา
 • ฐานประโยชน์อันชอบธรรม

ผู้รับ (หรือประเภทของผู้รับ) ข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทต่าง ๆ ภายใน Hexagon Group

นอกจากนี้ เรายังมีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับซัพพลายเออร์และพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงตัวแทนทางกฎหมายที่ดำเนินการให้บริการในนามของเรา เช่น ผู้ให้บริการโซลูชันการจัดการลูกค้าสัมพันธ์

ระยะเวลาการเก็บข้อมูล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลของคุณตราบเท่าที่เรายังมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทของคุณอยู่

โดยเราจะเก็บรักษาและใช้ข้อมูลของคุณในระยะเวลาจำกัดตามกฎหมายที่บังคับใช้และตามความจำเป็น เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายของเรา แก้ไขข้อพิพาท และเพื่อบังคับใช้ข้อตกลง

การตลาด:

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผล

 • ข้อมูลประจำตัว
 • ข้อมูลการติดต่อ
 • ข้อมูลธุรกรรม
 • ข้อมูลทางเทคนิค
 • ข้อมูลโปรไฟล์
 • ข้อมูลการใช้งาน
 • ข้อมูลทางการตลาดและการสื่อสาร

วัตถุประสงค์ของการประมวลผล

การแจ้งให้คุณทราบด้วยวิธีการต่างๆ (รวมถึงผ่านทางอีเมล โทรศัพท์ ข้อความ โซเชียลมีเดีย หรือการแจ้งให้ทราบต่อหน้า) เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ การโฆษณา และกิจกรรมที่เราคิดว่าน่าสนใจสำหรับคุณและบริษัทของคุณนั้น จะพิจารณาจากการซื้อก่อนหน้านี้และการแสดงความสนใจต่อผลิตภัณฑ์ของเรา

หลักการพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผล

 • ฐานความยินยอม
 • ฐานประโยชน์อันชอบธรรม

ผู้รับ (หรือประเภทของผู้รับ) ข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทต่าง ๆ ภายใน Hexagon Group

นอกจากนี้ เรายังมีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับซัพพลายเออร์และพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงตัวแทนทางกฎหมายที่ดำเนินการให้บริการในนามของเรา เช่น ผู้ให้บริการโซลูชันทางการตลาด

ระยะเวลาการเก็บข้อมูล

เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เว้นแต่คุณจะยกเลิกการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดทางตรง หรือเว้นแต่คุณจะคัดค้านการประมวลผล และการคัดค้านนั้นจะมีความสำคัญเหนือกว่าผลประโยชน์อันชอบธรรมของเรา

 

คำนิยม ข้อคิดเห็น และคำวิจารณ์ของลูกค้า:

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผล

 • ข้อมูลประจำตัว
 • ข้อมูลการติดต่อ
 • ข้อมูลทางเทคนิค
 • ข้อมูลโปรไฟล์
 • การตลาดและการสื่อสาร

วัตถุประสงค์ของการประมวลผล

การประมวลผลเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และรับประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า ความคิดเห็น และคำวิจารณ์จากลูกค้า ให้ความเห็นแก่ฐานลูกค้าของเราเพื่อการสนับสนุนหรืออื่น ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และซอฟต์แวร์ของเรา

หลักการพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผล

 • ฐานความยินยอม
 • ฐานประโยชน์อันชอบธรรม

ผู้รับ (หรือประเภทของผู้รับ) ข้อมูลส่วนบุคคล

บุคคลที่เข้าถึงช่องทางการตลาดจากภายใน Hexagon Manufacturing Intelligence หรือภายนอก Hexagon Manufacturing Intelligence

ระยะเวลาการเก็บข้อมูล

ตราบเท่าที่จำเป็น เว้นแต่คุณจะเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลหรือคัดค้านการประมวลผล

การสรรหาบุคลากร:

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผล

 • ข้อมูลประจำตัว
 • ข้อมูลการติดต่อ
 • ข้อมูลโปรไฟล์
 • ข้อมูลทางเทคนิค
 • นอกจากนี้ยังรวมถึงรายละเอียดการจ้างงาน ข้อมูลประวัติ และข้อมูลอื่นๆ ในใบสมัครของคุณที่คุณเลือกที่จะแบ่งปันกับเรา

วัตถุประสงค์ของการประมวลผล

เพื่อพิจารณาใบสมัครของคุณตามตำแหน่งที่คุณสมัคร

เพื่อพิจารณาใบสมัครของคุณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งอื่นๆ รวมถึงการเปิดรับสมัครงานในอนาคต (เว้นแต่คุณจะแจ้งให้เราทราบว่าไม่ต้องการให้เราเก็บข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว)

เพื่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาบุคลากร

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของข้อมูลที่เราได้รับจากคุณด้วยข้อมูลที่ได้รับจากผู้ให้บริการข้อมูลที่เป็นบริษัทภายนอก

การบริหารและการจัดการด้านทรัพยากรบุคคลทั่วไป (ในกรณีที่คุณได้เป็นลูกจ้าง)

การจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจ

การวิเคราะห์และการประเมินใบสมัครของคุณ รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับการจ้างงานและการตรวจสอบประวัติ

การปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการและข้อกำหนดทางกฎหมาย

หลักการพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผล

 • ฐานพันธะสัญญา
 • ฐานความยินยอม
 • ฐานประโยชน์อันชอบธรรม
 • ข้อผูกพันทางกฎหมาย

ผู้รับ (หรือประเภทของผู้รับ) ข้อมูลส่วนบุคคล

ทีมทรัพยากรบุคคลและพนักงานคนอื่นๆ รวมถึงผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนกระบวนการสรรหาบุคลากร

เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บริษัทภายนอกอื่นๆ ตามความจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายของเรา หรือเพื่อสร้าง ใช้ หรือปกป้องสิทธิ์ทางกฎหมายของเรา

ระยะเวลาการเก็บข้อมูล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลตามข้อผูกพันทางกฎหมายที่บังคับใช้หรือเป็นเวลา 12 เดือนหลังจากที่มีการแต่งตั้งบุคลากรในตำแหน่งดังกล่าวแล้ว เว้นแต่คุณจะกำกับเราไว้เป็นอย่างอื่นและไม่เกินระยะเวลา 24 เดือน

 

เพื่อบริหารจัดการ ปรับปรุง และปกป้องธุรกิจ เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของเรา:

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผล

 • ข้อมูลประจำตัว
 • ข้อมูลการติดต่อ
 • ข้อมูลทางเทคนิค
 • ข้อมูลโปรไฟล์
 • ข้อมูลการใช้งาน

วัตถุประสงค์ของการประมวลผล

การประมวลผลมีความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเราและประสบการณ์ของลูกค้า ซึ่งรวมถึงการแก้ไขปัญหา การวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบ การบำรุงรักษาระบบ การสนับสนุน การรายงาน และการรับฝากและจัดเก็บข้อมูล

หลักการพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผล

 • ฐานประโยชน์อันชอบธรรม
 • ฐานความยินยอม

ผู้รับ (หรือประเภทของผู้รับ) ข้อมูลส่วนบุคคล

บุคคลที่เข้าถึงช่องทางการตลาดของ Hexagon Manufacturing Intelligence บุคคลที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา

ระยะเวลาการเก็บข้อมูล

ตราบเท่าที่จำเป็น เว้นแต่คุณจะคัดค้านการประมวลผล และการคัดค้านดังกล่าวจะมีความสำคัญเหนือกว่าฐานประโยชน์อันชอบธรรมของเรา

 

การป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์และความสอดคล้องของสิทธิ์การใช้งาน:

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผล

 • ข้อมูลประจำตัว
 • ข้อมูลการติดต่อ
 • ข้อมูลทางเทคนิค
 • ข้อมูลธุรกรรม
 • ข้อมูลโปรไฟล์
 • ข้อมูลการใช้งาน

วัตถุประสงค์ของการประมวลผล

เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของผู้ใช้กับเงื่อนไขของข้อตกลงเกี่ยวกับสิทธิ์การใช้งานที่บังคับใช้ ระบุการใช้งานและผู้ใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงเพื่อคุ้มครองและบังคับใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น

หลักการพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผล

 • ฐานประโยชน์อันชอบธรรม

ผู้รับ (หรือประเภทของผู้รับ) ข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบริษัทในเครือของเรา ตลอดจนผู้รับเหมา (และผู้รับเหมาของบริษัทในเครือ) ของเรา (รวมถึงพันธมิตรในช่องทางต่าง ๆ) ตัวแทน ผู้สืบทอด และผู้รับมอบหมายของเราโดยสัมพันธ์กับความสอดคล้องของสิทธิ์การใช้งานและความพยายามในการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ของเรา (และบริษัทในเครือของเรา) เช่น การแบ่งปันข้อมูลกับซัพพลายเออร์ของเทคโนโลยีป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ ตลอดจนสำนักงานกฎหมายและพันธมิตรด้านการบังคับใช้กฎหมายอื่น ๆ รวมถึงผู้ให้บริการที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการคุ้มครองและบังคับใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเรา

ระยะเวลาการเก็บข้อมูล

ตราบเท่าที่จำเป็น เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของสิทธิ์การใช้งาน ระบุการใช้งานและผู้ใช้ซอฟต์แวร์ของเราที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงคุ้มครองและบังคับใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเรา เป็นต้น

การปฏิบัติตามขั้นตอนทางกฎหมาย:

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผล

 • ข้อมูลประจำตัว
 • ข้อมูลการติดต่อ
 • ข้อมูลโปรไฟล์

วัตถุประสงค์ของการประมวลผล

เพื่อดำเนินการคัดกรองลูกค้าเพื่อให้เราสามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ผู้ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเพื่อรับผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าวเท่านั้น เพื่อให้ข้อมูลแก่หน่วยงานดังกล่าวซึ่งจำเป็นต้องใช้ข้อมูลนี้ เพื่อให้เราสามารถรักษาสิทธิ์การได้รับอนุญาตที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจของเราต่อไป

หลักการพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผล

 • ฐานประโยชน์อันชอบธรรม
 • ข้อผูกพันทางกฎหมาย

ผู้รับ (หรือประเภทของผู้รับ) ข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับหน่วยงานรัฐบาลที่ต้องการข้อมูลนี้ หรือแพลตฟอร์มการคัดกรองของบริษัทภายนอก

ระยะเวลาการเก็บข้อมูล

ตราบเท่าที่จำเป็น เพื่อขอรับการอนุญาตที่ถูกต้อง และดำเนินการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการ

 

**ในกรณีที่ Hexagon Manufacturing Intelligence ได้ขอความยินยอมจากคุณในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อโดยติดต่อที่อีเมล privacy.mi@hexagon.com

การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ในกรณีที่เราถ่ายโอน รวมถึงการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนอกประเทศบ้านเกิดของคุณ การถ่ายโอนจะเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้

สําหรับการถ่ายโอนข้อมูลจากเขตเศรษฐกิจยุโรป: เราจะโอนข้อมูลของคุณไปยังผู้รับที่ตั้งอยู่ในประเทศที่มีระดับการป้องกันข้อมูลที่เพียงพอตามที่กําหนดโดยคณะกรรมาธิการยุโรป หรือได้ลงนามในข้อสัญญามาตรฐานของสหภาพยุโรปกับเรา หลังจากที่เราได้รับรองโดยการประเมินผลกระทบของการถ่ายโอนข้อมูล และ/หรือการดำเนินการตามมาตรการเสริมที่ผู้รับสามารถปฏิบัติตามได้เท่านั้น
 
สําหรับการถ่ายโอนข้อมูลจากสหราชอาณาจักร: เราจะโอนข้อมูลของคุณไปยังผู้รับที่ตั้งอยู่ในประเทศที่มีระดับการป้องกันข้อมูลที่เพียงพอตามที่กําหนดโดยข้อบังคับที่เพียงพอของสหราชอาณาจักร หรือได้ลงนามในบันทึกแนบท้ายว่าด้วยการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศไปยังข้อสัญญามาตรฐานของสหภาพยุโรปกับเรา หลังจากที่เราได้รับรองโดยการประเมินผลกระทบของการถ่ายโอนข้อมูล และ/หรือการดำเนินการตามมาตรการเสริมที่ผู้รับสามารถปฏิบัติตามได้เท่านั้น

สำหรับผู้พำนักอยู่ในแคลิฟอร์เนียเท่านั้น 

วัตถุประสงค์ของส่วนนี้เป็นไปเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้พำนักอยู่ในแคลิฟอร์เนียตามรัฐบัญญัติความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคในรัฐแคลิฟอร์เนีย (CCPA)   

โดยข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วยข้อมูลใด ๆ ที่ระบุ เกี่ยวข้องกับ อธิบาย มีความสมเหตุสมผลที่จะสามารถเชื่อมโยง หรือสามารถเชื่อมโยงอย่างสมเหตุสมผลกับ “ลูกค้า” หรือ “ครัวเรือน” ตามที่กำหนดไว้ในที่นี้ได้ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม 

เราไม่และจะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบริษัทภายนอก 

คุณมีสิทธิ์ใดบ้าง?

คุณมีสิทธิ์ที่จะรับทราบว่าเรากำลังประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างเกี่ยวกับคุณ คุณมีสิทธิ์ขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล และคุณสามารถขอให้เราจัดเตรียมสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้กับคุณได้  คุณมีสิทธิ์ที่จะแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณ และคุณอาจขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลได้ในบางกรณี คุณยังมีสิทธิ์คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง และขอให้มีการจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้อีกด้วย การจำกัดหรือการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจส่งผลให้ Hexagon Manufacturing Intelligence ไม่สามารถปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่ให้ต่อคุณได้ คุณยังมีสิทธิ์ร้องขอให้โอนย้ายข้อมูล โดยที่เราจะดึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกมาในรูปแบบที่เครื่องอ่านได้และถ่ายโอนไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น Hexagon Manufacturing Intelligence อาจไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามคำขอจากคุณสำหรับการลบ การจำกัด การคัดค้าน หรือการโอนย้ายข้อมูลเสมอไป พฤติการณ์อื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ เช่น การใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและข้อมูลข่าวสารเสรี การปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายที่กำหนดให้ต้องมีการประมวลผลเพื่อจัดตั้ง ใช้ หรือป้องกันข้อเรียกร้องทางกฎหมาย สามารถยังผลให้ Hexagon Manufacturing Intelligence ดำเนินการประมวลผลเพิ่มเติมได้  Hexagon Manufacturing Intelligence จะประเมินความถูกต้องตามกฎหมายของคำขอ และแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการตัดสินใจและการให้เหตุผลของ Hexagon Manufacturing Intelligence  ในกรณีที่คุณให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องให้เหตุผล ในกรณีที่คุณเพิกถอนความยินยอม ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง (เฉพาะในขอบเขตที่จำเป็นอย่างยิ่ง) จะได้รับการเก็บรักษาไว้ในรายการ "ห้ามติดต่อ" ของเรา

คุณสามารถใช้สิทธิ์ของคุณได้โดยส่งอีเมลไปที่ privacy.mi@hexagon.com

ข้อโต้แย้งและข้อร้องเรียน

เราจะให้ความสนับสนุนแก่คุณในเรื่องข้อสงสัยใด ๆ รวมถึงความกังวล, ความคิดเห็น, ข้อคัดค้าน หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล นอกจากนี้ คุณมีสิทธิ์ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลด้านการคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ ซึ่งกฎหมายที่บังคับใช้กำหนดไว้สำหรับการเยียวยาแก้ไขดังกล่าว รายละเอียดการติดต่อของหน่วยงานกํากับดูแลด้านการคุ้มครองข้อมูลภายในของเขตเศรษฐกิจยุโรปสามารถดูได้ ที่นี่

ตัวตนของเจ้าหน้าที่ดูแลความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลความเป็นส่วนตัวของ Hexagon Manufacturing Intelligence ได้ที่: privacy.mi@hexagon.com

ตัวตนของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

การอ้างอิงถึง Hexagon Group หมายถึง Hexagon AB ซึ่งมีหมายเลขจดทะเบียนบริษัทในสวีเดน 556190-4771, Lilla Bantorget 15, P.O. Box 3692, SE-103 59 สต็อคโฮล์ม, สวีเดน (hexagon.com) บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าที่มีการควบคุมของบริษัทดังกล่าวเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 

Hexagon Manufacturing Intelligence ดำเนินงานภายในโครงสร้างแบบเมตริกซ์/แผนก และการอ้างอิงถึงบริษัทดังกล่าวหมายถึง Hexagon Metrology AB ซึ่งเป็นบริษัทสาขาและกิจการร่วมค้าที่มีการควบคุม ดังนั้น จึงหมายความว่าตำแหน่งที่ตั้งและความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างคุณกับ Hexagon Manufacturing Intelligence มีความสำคัญในการกำหนดผู้ควบคุมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแง่ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใน Hexagon Group

เจ้าหน้าที่ความเป็นส่วนตัวของ Hexagon Manufacturing Intelligence จะประสานงานกับเจ้าหน้าที่ความเป็นส่วนตัวของแผนกอื่น ๆ ของ Hexagon ที่นําโดยเจ้าหน้าที่ความเป็นส่วนตัวของกลุ่มบริษัท เพื่อรับประกันสิทธิ์ของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูล

คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลความเป็นส่วนตัวของ Hexagon Manufacturing Intelligence ได้ที่: privacy.mi@hexagon.com  เมื่อส่งคำขอต่อเจ้าหน้าที่ดูแลความเป็นส่วนตัวของ Hexagon Manufacturing คุณจะได้รับรายละเอียดทั้งหมดของผู้ควบคุมข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใน Hexagon Group ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยเราจะระบุชื่อและรายละเอียดการติดต่อของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้ควบคุมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2022