Divize Manufacturing Intelligence společnosti Hexagon

Oznámení o ochraně osobních údajů (dříve označované jako Prohlášení o ochraně osobních údajů)

Společnost Hexagon Manufacturing Intelligence, (dále zmiňovaná slovy „my“, „námi“ nebo „naše“) respektuje vaše soukromí. Toto oznámení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jak shromažďujeme, ukládáme, používáme, zveřejňujeme, uchováváme a předáváme („zpracováváme“) vaše osobní údaje a informujeme vás o vašich právech. Osobní údaje, které o vás zpracováváme, závisí na kontextu vašich interakcí s námi, na produktech, službách a funkcích, které používáte, a na tom, kde se nacházíte.

Zavazujeme se k bezpečnému zpracování osobních údajů a dodržování platných zákonů o ochraně osobních údajů. Zavedli jsme vhodná fyzická, technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom ochránili vaše osobní údaje před náhodným nebo nezákonným zničením, ztrátou, použitím, úpravami a neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Počet osob s přístupem k vašim osobním údajům je omezen. K vašim osobním údajům mají přístup pouze osoby spojené s námi, které potřebují zpracovávat vaše osobní údaje v souladu s níže uvedenými účely.

Údaje, které o vás shromažďujeme

Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které se přímo či nepřímo vztahují k identifikovatelné osobě.

Můžeme o vás zpracovávat různé druhy osobních údajů:

 • Údaje o totožnosti zahrnují jméno, rodné jméno, příjmení, uživatelské jméno nebo podobný identifikátor, titul, datum narození, pohlaví, video, audio a fotografické údaje. 
 • Kontaktní údaje zahrnují podrobnosti kontaktních údajů, jméno a přijmení, pracovní pozici, pracoviště, adresu, faxové číslo, e-mailovou adresu a telefonní čísla pevných linek i mobilních telefonů.
 • Finanční údaje zahrnují údaje o bankovním účtu a platební kartě.
 • Transakční údaje zahrnují údaje o platbách vám a od vás a další údaje o produktech a službách, které jste u nás zakoupili.
 • Technické údaje zahrnují adresu internetového protokolu (IP), vaše přihlašovací údaje, typ a verzi prohlížeče, nastavení časového pásma a polohu, typy a verze doplňků prohlížeče, operační systém a platformu, identifikaci sítě a zařízení a další technologie na zařízeních, která používáte k přístupu na naše webové stránky nebo produkty.
 • Profilové údaje zahrnují vaše životopisné údaje, které mohou zahrnovat podrobnosti o vaší přítomnosti na sociálních sítích, vaší pracovní pozici/funkci, vašich nákupech nebo objednávkách, vašem stupni vzdělání, předchozích pracovních zkušenostech, a dalších odpovídajících informacích, které nám poskytujete, zájmech, preferencích, zpětné vazbě a odpovědích na průzkumy. 
 • Údaje o používání – informace o způsobu používání našeho webu, produktech a službách.
 • Údaje o marketingu a komunikaci –vaše preference pro zasílání marketingových sdělení od nás a našich třetích stran a vaše komunikační preference.

Právní základ pro zpracování vašich osobních údajů

V závislosti na tom, jaké osobní údaje zpracováváme a proč, můžeme vycházet z různých právních základů. Právní základy, na kterých stavíme:

 • Souhlas: Pokud jste nám dali jasný a výslovný souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro konkrétní účel.
 • Smlouva: Pokud je naše použití vašich osobních údajů nezbytné pro smlouvu, kterou se chystáme uzavřít nebo jsme ji s vámi uzavřeli, nebo proto, že jste nás požádali, abychom před uzavřením smlouvy podnikli určité kroky, nebo uplatnili naše práva a splnili naše závazky vyplývající ze smlouvy.
 • Oprávněný zájem: Pokud je pro nás použití vašich osobních údajů nezbytné pro splnění oprávněného obchodního účelu nebo oprávněného obchodního účelu třetí strany po zohlednění svých práv a svobod (pokud však neexistuje pádný důvod pro ochranu vašich osobních údajů, který převažuje nad naším oprávněným zájmem).
 • Zákonná povinnost: Pokud je použití vašich osobních údajů nezbytné k tomu, abychom mohli dodržovat zákony (s výjimkou smluvních závazků).

Ke shromažďování údajů od vás a o vás používáme různé metody, včetně: 

Přímé interakce. Své identifikační, kontaktní a finanční údaje nám můžete poskytnout vyplněním formulářů, korespondenční poštou, telefonicky, e-mailem nebo jinak. Patří sem osobní údaje, které nám poskytnete, pokud navštívíte některou z našich kanceláří či naše akce, požádáte o pracovní pozici, požádáte o naše produkty nebo služby, využijete nebo se přihlásíte k odběru našich produktů nebo služeb, požádáte o marketingové informace, vyplníte formuláře marketingových a zákaznických průzkumů, poskytnete nám svou vizitku, požádáte o pomoc nebo podporu, poskytnete nám zpětnou vazbu nebo nás kontaktujete.

Automatizované technologie nebo interakce.
Při vaší interakci s našimi webovými stránkami nebo produkty můžeme automaticky shromažďovat kontaktní a technické údaje. Tyto informace shromažďujeme pomocí souborů cookies a dalších technologií, jako je protipirátský software a softwarové licence. Využíváme správu souborů cookie One Trust, abychom automatizovali správu souborů cookie a umožnili vám kontrolovat jejich umístění ve vašem zařízení. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je váš souhlas udělený správcem souborů cookie One Trust.

Chcete-li se dozvědět více o souborech cookie, které používáme, k jakým účelům a k zobrazení nebo změně vašich aktuálních preferencí s ohledem na používání souborů cookie na našich webových stránkách, aktivujte prosím okno Preference souborů cookie.

Chcete-li se dozvědět více o souborech cookie, které používáme, k jakému účelu a k zobrazení nebo změně vašich relevantních preferencí, podívejte se prosím zde. 

Třetí strany nebo veřejně dostupné zdroje. Vaše osobní údaje můžeme získat od různých třetích stran, jak je uvedeno níže: 

 • Technické údaje: od poskytovatelů analytických služeb.
 • Kontaktní, finanční a transakční údaje: od poskytovatelů technických a platebních služeb.
 • Totožnost a kontaktní údaje: od zprostředkovatelů nebo agregátorů dat.
 • Totožnost a kontaktní údaje: z veřejně dostupných zdrojů.

Můžete s námi rovněž komunikovat na těchto platformách sociálních sítí: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Xing a YouTube. Za zpracování vašich osobních údajů během navštívení stránky naší společnosti na platformě sociálních sítí je odpovědný výhradně příslušný poskytovatel této platformy. Více informací o zpracování vašich osobních údajů poskytovateli platforem sociálních sítí získáte z jeho prohlášení o ochraně osobních údajů. Přestože získáváme pouze anonymní data, Facebook a LinkedIn nám poskytují anonymní statistiky a poznatky o návštěvnících stránek naší společnosti na jejich platformách a zúčastníme se zpracování na základě definování příslušných parametrů.  Toto zpracování slouží našemu oprávněnému zájmu analyzovat typy činností prováděných na naší stránce a na základě těchto zjištění vylepšovat naši stránku. Se společností Facebook a LinkedIn jsme uzavřeli dohody o zpracování jako společní správci pro vytváření těchto statistik a poznatků. Další informace naleznete ve smlouvách o společném správci osobních údajů:

Dodatek ke společnému správci LinkedIn

Dodatek ke společnému správci Facebook


Můžeme vycházet z jednoho nebo více výše popsaných zdrojů osobních údajů. 

Jak zpracováváme vaše osobní údaje

Smluvní závazky:

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme

 • Údaje o totožnosti
 • Kontaktní údaje
 • Finanční údaje
 • Transakční údaje
 • Technické údaje
 • Údaje o marketingu a komunikaci

Účely zpracování

Plnění našich smluvních závazků vůči vaší společnosti, např. registrace jako nového zákazníka, zasílání nabídek, správa objednávek, poskytování produktů a služeb vaší společnosti nebo od vaší společnosti, fakturace vaší společnosti nebo úhrada faktury společnosti, informování o změnách podmínek, reakce na vaše požadavky na služby, pořádání schůzek v našich kancelářích atd.

Právní základ pro zpracování

 • Smlouva
 • Oprávněný zájem

Příjemci (nebo kategorie příjemců) osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme sdílet se společnostmi v rámci skupiny Hexagon.

Vaše osobní údaje budeme sdílet také s dodavateli, obchodními partnery a právními zástupci, kteří pro nás vykonávají služby, jako jsou poskytovatelé řešení pro řízení vztahů se zákazníky.

Doba uchovávání

Vaše údaje budeme uchovávat po dobu trvání obchodního vztahu s vaší společností.

Vaše údaje budeme uchovávat a používat během příslušných zákonných promlčecích lhůt a v případě potřeby k plnění našich zákonných povinností, řešení sporů a vymáhání smluv.

Marketing:

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme

 • Údaje o totožnosti
 • Kontaktní údaje
 • Transakční údaje
 • Technické údaje
 • Profilové údaje
 • Údaje o používání
 • Údaje o marketingu a komunikaci

Účely zpracování

Informovat vás jakýmkoli způsobem (včetně e-mailu, telefonu, textové zprávy, sociálních sítí nebo osobně) o našich produktech, službách, publikacích a událostech, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat, a to na základě předchozích nákupů a projeveného zájmu o naše produkty.

Právní základ pro zpracování

 • Souhlas
 • Oprávněný zájem

Příjemci (nebo kategorie příjemců) osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme sdílet se společnostmi v rámci skupiny Hexagon.

Vaše osobní údaje budeme sdílet také s dodavateli, obchodními partnery a právními zástupci poskytujícími služby naším jménem, např. s poskytovateli marketingových řešení.

Doba uchovávání

Vaše osobní údaje zpracováváme, pokud se neodhlásíte ze zpracování pro účely přímého marketingu nebo pokud proti zpracování nevznesete námitku a tato námitka nepřeváží nad naším oprávněným zájmem.

 

Zkušenosti, komentáře a recenze zákazníků:

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme

 • Údaje o totožnosti
 • Kontaktní údaje
 • Technické údaje
 • Profilové údaje
 • Údaje o marketingu a komunikaci

Účely zpracování

Zpracování je nezbytné pro účely provádění průzkumů spokojenosti zákazníků s cílem získat zpětnou vazbu o tom, jak můžeme zlepšit naše produkty a služby a získat reference zákazníků, komentáře a recenze, které poskytují recenze pro naši klientskou základnu v oblasti podpory či jinak, našich produktů, služeb a softwaru.

Právní základ pro zpracování

 • Souhlas
 • Oprávněný zájem

Příjemci (nebo kategorie příjemců) osobních údajů

Osoby přistupující k jakémukoliv marketingovému kanálu buď v rámci Hexagon Manufacturing Intelligence, nebo mimo Hexagon Manufacturing Intelligence.

Doba uchovávání

Po dobu nezbytně nutnou, pokud svůj souhlas se zpracováním neodvoláte.

Nábor zaměstnanců:

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme

 • Údaje o totožnosti
 • Kontaktní údaje
 • Profilové údaje
 • Technické údaje
 • Také údaje o zaměstnání, informace o minulosti a všechny další informace v žádosti, které se nám rozhodnete sdělit.

Účely zpracování

Posouzení vaší žádosti v souvislosti s pracovní pozicí, o kterou jste požádali.

Posouzení vaší žádosti o zaměstnání v souvislosti s dalšími pozicemi, včetně budoucích volných pracovních míst (pokud jste nás nepožádali, abychom vaše údaje pro tyto účely neuchovávali).

Komunikace s vámi v souvislosti s náborovým procesem.

Rozšíření informací, které od vás obdržíme, o informace získané od poskytovatelů údajů třetích stran.

Obecná správa a řízení lidských zdrojů (v případě, že se stanete zaměstnancem).

Provádění průzkumů spokojenosti.

Analýza a posouzení vaší žádosti, včetně ověření referencí o zaměstnání a prověření minulosti.

Dodržování požadavků na správu a řízení společnosti a právních požadavků.

Právní základ pro zpracování

 • Smlouva
 • Souhlas
 • Oprávněný zájem
 • Zákonná povinnost

Příjemci (nebo kategorie příjemců) osobních údajů

Personální týmy a další zaměstnanci a externí poskytovatelé služeb, kteří se podílejí na náboru nebo jej podporují.

Vaše osobní údaje můžeme také zpřístupnit jiným třetím stranám, pokud je to nezbytné pro splnění našich zákonných povinností nebo pro určení, výkon nebo obhajobu našich zákonných práv.

Doba uchovávání

Údaje budeme uchovávat v souladu s platnými zákonnými povinnostmi nebo po dobu 12 měsíců po obsazení pozice, pokud nám neurčíte jinak, a nikdy ne déle než 24 měsíců.

 

Ke správě, zlepšování a ochraně našeho podnikání, webových stránek, produktů a služeb:

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme

 • Údaje o totožnosti
 • Kontaktní údaje
 • Technické údaje
 • Profilové údaje
 • Údaje o používání

Účely zpracování

Zpracování je nutné pro účely zlepšování našich produktů a zkušeností zákazníků, což zahrnuje řešení problémů, analýzu dat, testování, údržbu systému, podporu, reportování a hostování dat.

Právní základ pro zpracování

 • Oprávněný zájem
 • Souhlas

Příjemci (nebo kategorie příjemců) osobních údajů

Osoby, které mají přístup k jakémukoli marketingovému kanálu Hexagon Manufacturing Intelligence. Osoby, které používají naše produkty.

Doba uchovávání

Po dobu nezbytně nutnou, pokud nevznesete námitku proti zpracování a tato námitka nepřeváží nad naším oprávněným zájmem.

 

Ochrana proti pirátství a licenční ujednání:

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme

 • Údaje o totožnosti
 • Kontaktní údaje
 • Technické údaje
 • Transakční údaje
 • Profilové údaje
 • Údaje o používání

Účely zpracování

Ověření, zda uživatelé dodržují podmínky příslušné licenční smlouvy, identifikace neoprávněného používání a uživatelů softwaru a další ochrana a vymáhání práv duševního vlastnictví.

Právní základ pro zpracování

 • Oprávněný zájem

Příjemci (nebo kategorie příjemců) osobních údajů

Vaše údaje můžeme sdílet s našimi přidruženými společnostmi, jakož i s našimi (a přidruženými) smluvními partnery (včetně obchodních partnerů), zástupci, nástupci a postupníky v souvislosti s našimi (a přidruženými) snahami o dodržování licencí a bojem proti pirátství, jako je sdílení údajů s dodavateli protipirátských technologií, jakož i s právními firmami a dalšími partnery a poskytovateli služeb odpovědnými za ochranu a vymáhání našich práv duševního vlastnictví.

Doba uchovávání

Po dobu nezbytně nutnou k ověření souladu s licencí, identifikaci neoprávněného použití a uživatelů našeho softwaru a k jiné ochraně a prosazování našich práv duševního vlastnictví.

Dodržování právních předpisů:

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme

 • Údaje o totožnosti
 • Kontaktní údaje
 • Profilové údaje

Účely zpracování

Prověřování zákazníků, abychom mohli plnit naše zákonné povinnosti a poskytovat produkty a služby pouze těm, kteří mají zákonné povolení takové produkty a služby přijímat. Poskytování informací orgánům, které to vyžadují, abychom mohli získat potřebná povolení k pokračování naší obchodní činnosti.

Právní základ pro zpracování

 • Oprávněný zájem
 • Zákonná povinnost

Příjemci (nebo kategorie příjemců) osobních údajů

Vaše údaje můžeme sdílet s těmi státními orgány, které tyto informace vyžadují, nebo s platformami třetích stran pro prověřování.

Doba uchovávání

Po dobu nezbytně nutnou k získání příslušných povolení a k dodání výrobku nebo služby.

 

**Pokud společnost Hexagon Manufacturing Intelligence požádala o váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat prostřednictvím e-mailu zaslaného na kontaktní adresu: privacy.mi@hexagon.com.

PŘENOS VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V případě, že předáme vaše osobní údaje mimo vaši domovskou zemi, včetně poskytnutí těchto informací, bude přenos v souladu s platnými zákony.

Pro přenosy z Evropského hospodářského prostoru: Vaše údaje budeme předávat příjemci, který se nachází buď v zemi, která nabízí přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů stanovenou Evropskou komisí nebo s námi uzavřela standardní smluvní doložky EU až poté, co jsme zajistili posouzení vlivu na přenos údajů nebo zavedení doplňkových opatření tak, aby je příjemce mohl dodržovat.
 
Pro přenosy ze Spojeného království: Vaše osobní údaje budeme předávat příjemci, který se nachází buď v zemi, která nabízí přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů v souladu s příslušnými nařízeními Spojeného království nebo uzavřela Dodatek o mezinárodním předávání osobních údajů ke standardním smluvním doložkám EU poté, co jsme zajistili posouzení vlivu přenosu údajů nebo zavedení doplňkových opatření, aby je příjemce mohl dodržovat.

POUZE PRO REZIDENTY KALIFORNIE 

Účelem této části je poskytnout rezidentům Kalifornie informace podle kalifornského zákona o ochraně spotřebitele (CCPA).   

Osobní údaje zahrnují také veškeré informace, které identifikují, vztahují se k, popisují, lze je rozumně spojit s, nebo by mohly být rozumně propojeny, přímo či nepřímo, s „domácností“ nebo „zákazníkem“. 

Vaše osobní údaje neprodáváme a nebudeme prodávat třetím stranám. 

Jaká máte práva?

Máte právo vědět, jaké osobní údaje o vás zpracováváme. Máte právo požádat o přístup ke svým osobním údajům a můžete nás požádat, abychom vám poskytli kopii těchto údajů.  Máte právo na opravu nesprávných osobních údajů, které se vás týkají, a v některých případech můžete požádat, abychom vaše osobní údaje vymazali. Máte také právo vznést námitku proti určitému zpracování vašich osobních údajů a požadovat, aby bylo zpracování vašich osobních údajů omezeno. Omezením nebo vymazáním vašich osobních údajů může dojít k tomu, že společnost Hexagon Manufacturing Intelligence nebude schopna plnit své závazky vůči vám. Máte také právo požádat o přenositelnost údajů, kdy by vaše osobní údaje byly získány ve strojově čitelném formátu a předány jinému správci. Společnost Hexagon Manufacturing Intelligence nemusí být vždy povinna vyhovět vaší žádosti o výmaz, omezení, námitku nebo přenositelnost údajů. Další okolnosti, právo na svobodu projevu a informací, splnění právní povinnosti vyžadující zpracování podle práva EU nebo členského státu, nebo zpracování pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků mohou odůvodnit další zpracování společností Hexagon Manufacturing Intelligence.  Společnost Hexagon Manufacturing Intelligence posoudí oprávněnost vaší žádosti, informuje vás o svém rozhodnutí a poskytne jeho odůvodnění.  Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, můžete jej kdykoli a bez udání důvodu odvolat. Pokud svůj souhlas odvoláte, budou některé osobní údaje (pouze v nezbytně nutném rozsahu) uchovávány na našem seznamu subjektů, jež nebudeme kontaktovat.

Svá práva můžete uplatnit zasláním e-mailu na adresu privacy.mi@hexagon.com.

Námitky a stížnosti

V případě jakýchkoli dotazů, obav, komentářů, námitek nebo stížností týkajících se ochrany osobních údajů vám poskytneme podporu. Pokud nesouhlasíte se způsobem zpracování vašich osobních údajů, máte právo podat stížnost u dozorčího úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud to umožňuje zákon. Kontaktní údaje kontrolních orgánů pro ochranu osobních údajů v Evropském hospodářském prostoru naleznete zde.

Totožnost pověřence pro ochranu osobních údajů

Pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti HMI můžete kontaktovat na adrese: privacy.mi@hexagon.com

Totožnost správce

Odkaz na Hexagon Group znamená, že Hexagon AB, švédské registrační číslo společnosti 556190-4771, Lilla Bantorget 15, P.O. Box 3692, SE-103 59 Stockholm, Švédsko (hexagon.com), její dceřiné společnosti a společné podniky jsou společnými správci vašich osobních údajů. 

Společnost Hexagon Manufacturing Intelligence působí v rámci maticové / divizní struktury a zahrnuje společnost Hexagon Metrology AB, její dceřiné společnosti a společné podniky. Z toho vyplývá, že místo, kde se nacházíte, a váš obchodní vztah se společností Hexagon Manufacturing Intelligence jsou zásadní pro určení příslušného správce (správců) z hlediska zpracování vašich osobních údajů v rámci Hexagon Group.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti HMI bude koordinovat osoby pověřené ochranou osobních údajů jiných divizí skupiny Hexagon pod vedením pověřence pro ochranu osobních údajů skupiny, aby bylo možné zaručit vaše práva jako subjektu údajů.

Pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti HMI můžete kontaktovat zde: privacy.mi@hexagon.com.  Na základě vaší žádosti podané pověřenci pro ochranu osobních údajů vám budou poskytnuty úplné údaje o příslušném správci (správcích) v rámci skupiny Hexagon, který (kteří) je (jsou) odpovědný (odpovědní) za zpracování vašich osobních údajů. Poskytneme jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů, pokud jej příslušný správce jmenoval.

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů bylo naposledy změněno 9. listopadu 2022.