Hexagon Manufacturing Intelligence Divison

Integritetsmeddelande (tidigare kallat integritetspolicy)

Hexagon Manufacturing Intelligence, (”vi” eller ”oss” eller ”vår”) respekterar din integritet. I detta integritetsmeddelande förklarar vi hur vi samlar in, lagrar, använder, avslöjar, lagrar och överför (”bearbetar”) dina personuppgifter och informerar dig om dina rättigheter. Vilka personuppgifter vi bearbetar om dig beror på i vilket sammanhang du interagerar med oss, vilka produkter, tjänster och funktioner du använder och var du befinner dig.

Vi bearbetar personuppgifter säkert och följer tillämpliga lagar för dataskydd. Vi har vidtagit lämpliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust, användning, ändring samt obehörigt röjande eller obehörig åtkomst. Antalet personer med åtkomst till dina personuppgifter är begränsat. Endast personer som är kopplade till oss som behöver bearbeta dina personuppgifter i enlighet med syftena nedan får åtkomst till dina personuppgifter.

De data vi samlar in om dig

Personuppgifter innebär all information som direkt eller indirekt relaterar till en identifierad eller identifierbar individ.

Vi kan komma att bearbeta olika typer av personuppgifter om dig enligt följande:

 • Identitetsdata omfattar förnamn, namn vid födseln, efternamn, användarnamn eller liknande identifierare, titel, födelsedatum, kön, video- och ljuddata samt fotografiska data. 
 • Kontaktuppgifter kontaktuppgifter omfattar fullständigt namn, befattning, arbetsplats, adress, faxnummer, e-postadress samt telefonnummer och mobiltelefonnummer.
 • Ekonomiska data omfattar information om bankkonto och betalkort.
 • Transaktionsdata omfattar information om betalningar till och från dig och andra uppgifter om produkter och tjänster som du har köpt av oss.
 • Tekniska data omfattar IP-adress (internetprotokolladress), dina inloggningsdata, webbläsartyp och -version, tidszoninställningar och plats, typer och versioner av plugin-program till webbläsaren, operativsystem och plattform, nätverk och enhetsidentifikation samt övrig teknik på de enheter du använder för att få åtkomst till vår webbplats eller våra produkter och tjänster.
 • Profildata omfattar biografisk information om dig som kan innehålla uppgifter om din närvaro på sociala medier, din jobbtitel/-roll, inköp och beställningar som du har gjort, din utbildningsexamen, tidigare arbetslivserfarenhet och annan relevant information som vi får in från dig på våra rekryteringskanaler, dina intressen, preferenser, feedback och svar på undersökningar. 
 • Användningsdata omfattar information om hur du använder vår webbplats, våra produkter och tjänster.
 • Marknadsförings- och kommunikationsdata omfattar dina preferenser när det gäller att ta emot marknadsföring från oss och våra tredje parter samt dina kommunikationspreferenser.

Rättslig grund för bearbetning av dina personuppgifter

Det finns olika rättsliga grunder som vi kan förlita oss på, beroende på vilka personuppgifter vi bearbetar och varför. De rättsliga grunder vi förlitar oss på är:

 • Medgivande: När du har gett oss tydligt och explicit medgivande för att bearbeta dina personuppgifter för ett visst syfte.
 • Avtal: När vår användning av dina personuppgifter är nödvändig för ett avtal vi ska skriva eller har ingått med dig eller för att du har bett oss vidta specifika åtgärder innan vi sluter ett avtal eller för att vi ska utöva våra rättigheter eller uppfylla våra skyldigheter i något avtal med dig.
 • Berättigat intresse: När vår användning av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla ett legitimt affärssyfte eller ett legitimt affärssyfte för tredje part efter att vi har balanserat dina rättigheter och friheter (såvida det inte finns en god anledning att skydda dina personuppgifter, vilket åsidosätter vårt berättigade intresse).
 • Rättslig skyldighet: När vår användning av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna följa lagen (omfattar inte avtalsenliga skyldigheter).

Vi använder olika metoder för att samla in data från och om dig, bland annat via: 

Direkta interaktioner. Du kan ge oss dina identitetsdata, kontaktdata, ekonomiska data, profildata samt marknadsförings- och kommunikationsdata genom att fylla i formulär eller genom att kontakta oss via post, telefon, e-post eller på annat sätt. Detta omfattar personuppgifter som du uppger när du bland annat besöker ett av våra kontor, deltar i våra evenemang, ansöker om ett jobb, ansöker om våra produkter eller tjänster, använder eller prenumererar på våra produkter eller tjänster, begär marknadsföringsinformation från oss, fyller i formulär i samband med marknadsföring och kundundersökningar, ger ditt visitkort till våra representanter, ber om hjälp eller teknisk support, ger oss feedback eller kontaktar oss.

Automatiserade tekniker eller interaktioner.
När du interagerar med våra webbplatser eller produkter kan vi automatiskt komma att samla in kontaktdata, användningsdata samt tekniska data. Vi samlar in denna information via cookies och andra tekniker som programvaror för piratkopiering och licensefterlevnad. Vi använder One Trust cookiehanterare för att automatisera hanteringen av cookies och göra det möjligt för dig att kontrollera vilka cookies som placeras på din enhet. Den rättsliga grunden för bearbetning av dina personuppgifter är ditt samtycke som ges via One Trust cookiehanterare.

Om du vill veta mer om vilka cookies vi använder, för vilka ändamål de används och om du vill visa eller ändra dina aktuella preferenser när det gäller användningen av cookies på våra webbplatser aktiverar du popupfönstret Cookie Preferences.

Om du vill veta mer om vilka cookies vi använder, för vilka ändamål de används och för att visa eller ändra dina relevanta preferenser kan du klicka här

Tredje parter eller officiellt tillgängliga källor. Vi kan hämta personuppgifter om dig från olika tredje parter enligt nedan: 

 • Tekniska data: från analysleverantörer.
 • Kontaktdata, ekonomiska data och transaktionsdata: från leverantörer av tekniska tjänster och betaltjänster.
 • Identitetsdata och kontaktdata: från datamäklare eller sammanställare.
 • Identitetsdata och kontaktdata: från offentligt tillgängliga källor.

Du kan också interagera med oss på följande sociala medieplattformar: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Xing och YouTube. Leverantören av den sociala medieplattformen är ensam ansvarig för bearbetningen av dina personuppgifter när du besöker vår företagssida på den sociala medieplattformen. Läs leverantörens respektive integritetspolicyer om du vill veta mer om hur dina personuppgifter bearbetas. Trots att vi endast får in anonyma uppgifter ger Facebook och LinkedIn oss anonym statistik och insikter om besökarna på våra företagssidor på deras plattformar. Vi deltar i denna bearbetning genom att definiera relevanta parametrar.  Denna bearbetning tjänar vårt berättigade intresse av att analysera de typer av åtgärder som utförs på vår sida för att förbättra vår sida baserat på dessa resultat. Vi har ingått avtal med Facebook och LinkedIn om att de som gemensam personuppgiftsansvarig ska bearbeta uppgifter i syfte att skapa denna statistik och dessa insikter. Mer information finns i avtalen med den gemensamma registeransvariga:

LinkedIn – tillägg till gemensam registeransvarig

Facebook – tillägg till gemensam registeransvarig


Vi kan förlita oss på en eller flera av källorna till personuppgifter som beskrivs ovan. 

Hur vi bearbetar dina personuppgifter

Avtalsenliga skyldigheter:

Kategorier för personuppgifter vi bearbetar

 • Identitetsdata
 • Kontaktdata
 • Ekonomiska data
 • Transaktionsdata
 • Tekniska data
 • Marknadsförings- och kommunikationsdata

Bearbetningens syften

Uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig eller ditt företag, t.ex. registrera dig som ny kund, skicka offerter, beställningsadministration, tillhandahållande av produkter och tjänster till eller från ditt företag, fakturera ditt företag eller betala ett företags faktura, meddela dig om ändringar i våra villkor, svara på dina tjänsteförfrågningar, hålla i möten på våra kontor osv.

Rättslig grund för bearbetningen

 • Avtal
 • Berättigat intresse

Mottagare (eller kategorier av mottagare) av personuppgifterna

Vi kommer att dela dina personuppgifter med företag inom Hexagon-koncernen.

Vi kommer också att dela dina personuppgifter med leverantörer och affärspartners och juridiska ombud som utför tjänster för vår räkning, såsom leverantörer av lösningar för kundrelationshantering.

Kvarhållningsperiod

Vi behåller dina uppgifter så länge affärsrelationen med ditt företag existerar.

Vi behåller och använder dina uppgifter under tillämpliga lagstadgade preskriptionstider och enligt nödvändighet för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, lösa konflikter och tillämpa avtal.

Marknadsföring:

Kategorier för personuppgifter vi bearbetar

 • Identitetsdata
 • Kontaktdata
 • Transaktionsdata
 • Tekniska data
 • Profildata
 • Användningsdata
 • Marknadsförings- och kommunikationsdata

Bearbetningens syften

Informera dig via valfritt medel (inklusive via e-post, telefon, sms, sociala medier eller personligen) om våra produkter, tjänster, publikationer och händelser vi tror kan vara av intresse för dig och ditt företag, baserat på tidigare inköp och visat intresse för våra produkter.

Rättslig grund för bearbetningen

 • Medgivande
 • Berättigat intresse

Mottagare (eller kategorier av mottagare) av personuppgifterna

Vi kommer att dela dina personuppgifter med företag inom Hexagon-koncernen.

Vi kommer också att dela dina personuppgifter med leverantörer och affärspartners och juridiska ombud som utför tjänster för vår räkning, som leverantörer av marknadsföringslösningar.

Kvarhållningsperiod

Vi kommer att bearbeta dina personuppgifter såvida du inte väljer bort bearbetningen för direkt marknadsföring eller invänder mot bearbetningen och invändningen gör att vårt berättigade intresse åsidosätts.

 

Kundrekommendationer, kundkommentarer och kundrecensioner:

Kategorier för personuppgifter vi bearbetar

 • Identitetsdata
 • Kontaktdata
 • Tekniska data
 • Profildata
 • Marknadsföring och kommunikation

Bearbetningens syften

Bearbetningen krävs för att vi ska kunna genomföra kundnöjdhetsundersökningar i syfte att få feedback på hur vi kan förbättra våra produkter och tjänster samt få tillgång till kundberättelser, kommentarer och recensioner som används som stöd eller annat för våra produkter, tjänster och programvara för vår kundbas.

Rättslig grund för bearbetningen

 • Medgivande
 • Berättigat intresse

Mottagare (eller kategorier av mottagare) av personuppgifterna

Individer som har åtkomst till någon marknadsföringskanal från antingen Hexagon Manufacturing Intelligence eller utanför Hexagon Manufacturing Intelligence.

Kvarhållningsperiod

Så länge det är nödvändigt såvida du inte återkallar ditt medgivande till bearbetningen eller invänder mot bearbetningen.

Rekrytering:

Kategorier för personuppgifter vi bearbetar

 • Identitetsdata
 • Kontaktdata
 • Profildata
 • Tekniska data
 • Även anställningsinformation, bakgrundsinformation och annan information i din ansökan som du väljer att dela med oss.

Bearbetningens syften

För att överväga din ansökan när det gäller en tjänst du har sökt.

För att överväga din ansökan för andra tjänster, inklusive framtida jobbmöjligheter (såvida du inte har sagt till oss att du inte vill att vi behåller din information i sådana syften).

För att kommunicera med dig kring rekryteringsprocessen.

För att förbättra information vi får av dig med information som hämtas från dataleverantörer från tredje part.

Allmän HR-administration och hantering (om du blir anställd).

Utförande av nöjdhetsundersökningar.

Analys och utvärdering av din ansökan, bland annat verifiering av anställningsreferenser och bakgrundskontroller.

Efterlevnad av bolagsstyrning och juridiska krav.

Rättslig grund för bearbetningen

 • Avtal
 • Medgivande
 • Berättigat intresse
 • Rättslig skyldighet

Mottagare (eller kategorier av mottagare) av personuppgifterna

HR-team, och andra medarbetare och tjänsteleverantörer från tredje part som är involverade i eller stöder rekryteringsprocessen.

Vi kan även komma att avslöja dina personuppgifter till tredje parter om det är nödvändigt för att efterleva våra rättsliga skyldigheter, eller för etablering, utövande eller försvar av våra juridiska rättigheter.

Kvarhållningsperiod

Vi behåller uppgifterna enligt tillämpliga lagstadgade skyldigheter i tolv månader efter att positionen har tillsatts såvida du inte begär något annat, och aldrig mer än en period på 24 månader.

 

För att administrera, förbättra och skydda vår verksamhet, våra webbplatser, produkter och tjänster:

Kategorier för personuppgifter vi bearbetar

 • Identitetsdata
 • Kontaktdata
 • Tekniska data
 • Profildata
 • Användningsdata

Bearbetningens syften

Bearbetningen krävs för att vi ska kunna förbättra våra produkter och kundupplevelser som omfattar felsökning, dataanalys, testning, systemunderhåll, support, rapportering och drift för data.

Rättslig grund för bearbetningen

 • Berättigat intresse
 • Medgivande

Mottagare (eller kategorier av mottagare) av personuppgifterna

Individer som har åtkomst till någon Hexagon Manufacturing Intelligence-marknadsföringskanal. Individer som använder våra produkter.

Kvarhållningsperiod

Så länge det behövs, såvida du inte invänder mot bearbetningen och invändningen åsidosätter vårt berättigade intresse.

 

Piratkopiering och licensefterlevnad:

Kategorier för personuppgifter vi bearbetar

 • Identitetsdata
 • Kontaktdata
 • Tekniska data
 • Transaktionsdata
 • Profildata
 • Användningsdata

Bearbetningens syften

För att verifiera användarefterlevnad av villkoren i det tillämpliga licensavtalet, identifiera obehörig användning och obehöriga användare av mjukvara och på annat sätt skydda och tillämpa immateriella rättigheter.

Rättslig grund för bearbetningen

 • Berättigat intresse

Mottagare (eller kategorier av mottagare) av personuppgifterna

Vi kan komma att dela dina uppgifter med våra närstående företag, samt våra (och våra närstående företags) entreprenörer (däribland kanalpartners), representanter, efterträdare och utsedda, i anslutning till vår (och våra närstående företags) licensefterlevnad och insatser mot piratkopiering, såsom att dela data med leverantörer av teknik mot piratkopiering, samt juridiska bolag och andra partners inom brottsbekämpning. och tjänsteleverantörer som ansvarar för att skydda och verkställa våra immateriella rättigheter.

Kvarhållningsperiod

Så länge det är nödvändigt för att verifiera licensefterlevnad, identifiera obehörig användning och obehöriga användare av vår mjukvara, och på annat sätt skydda och verkställa våra immateriella rättigheter.

Regelefterlevnad:

Kategorier för personuppgifter vi bearbetar

 • Identitetsdata
 • Kontaktdata
 • Profildata

Bearbetningens syften

För att utföra kundgranskning för att vi ska uppfylla våra rättsliga skyldigheter, enbart för att tillhandahålla produkter och tjänster till dem som är juridiskt behöriga att ta emot sådana produkter och tjänster. För att tillhandahålla information till sådana myndigheter som kräver detta för att vi ska kunna skydda nödvändiga behörigheter för att fortsätta med får affärsverksamhet.

Rättslig grund för bearbetningen

 • Berättigat intresse
 • Rättslig skyldighet

Mottagare (eller kategorier av mottagare) av personuppgifterna

Vi kan komma att dela dina uppgifter med de statliga myndigheter som kräver denna information eller granskningsplattformar från tredje part.

Kvarhållningsperiod

Så länge det är nödvändigt för att erhålla korrekta auktoriseringar och leverera produkten eller tjänsten.

 

**Där Hexagon Manufacturing Intelligence har sökt ditt medgivande till bearbetning av dina personuppgifter kan du återkalla ditt medgivande när som helst via e-post: privacy.mi@hexagon.com.

ÖVERFÖRING AV DINA  PERSONUPPGIFTER

I de fall vi överför, inklusive tillgängliggör, dina personuppgifter utanför ditt hemland kommer överföringen att uppfylla kraven i tillämpliga lagar.

För överföring från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet: vi kommer endast att överföra dina uppgifter till mottagare som antingen är belägna i ett land som erbjuder adekvat dataskyddsnivå enligt Europeiska kommissionens beslut eller har ingått EU:s standardavtalsklausuler med oss efter att vi har säkerställt genom en konsekvensbedömning av dataöverföringen och/eller implementering av kompletterande åtgärder att mottagaren kan uppfylla kraven i dessa.
 
För överföringar från Storbritannien: vi kommer endast att överföra dina uppgifter till mottagare som antingen är belägna i ett land som erbjuder adekvat dataskyddsnivå enligt brittiska kravsbestämmelser eller har ingått internationella dataöverföringstillägg till EU:s standardavtalsklausuler med oss efter att vi har säkerställt genom en konsekvensbedömning av dataöverföring och/eller implementering av kompletterande åtgärder att mottagaren kan uppfylla kraven i dessa.

ENDAST FÖR INVÅNARE I KALIFORNIEN 

Syftet med detta avsnitt är att tillhandahålla information till invånare i Kalifornien enligt CCPA (California Consumer Protection Act).   

Personuppgifter omfattar även all information som identifierar, relaterar till, beskriver, kan rimligen associeras till, eller som rimligen skulle kunna kopplas, direkt eller indirekt, till en ”konsument” eller ett ”hushåll” enligt beskrivningen häri. 

Vi säljer inte, och kommer inte att sälja, dina personuppgifter till tredje part. 

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi bearbetar om dig. Du har rätt att begära åtkomst till dina personuppgifter och du kan begära att vi ger dig en kopia av sådana uppgifter.  Du har rätt att få inkorrekta personuppgifter om dig korrigerade och i vissa fall kan du begära att vi raderar dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot viss bearbetning av dina personuppgifter och begära att bearbetningen av dina personuppgifter begränsas. Begränsning eller borttagning av dina personuppgifter kan leda till att Hexagon Manufacturing Intelligence inte kan fullfölja sina åtaganden gentemot dig. Du har också rätt att begära portabilitet för dina uppgifter. Då extraheras dina personuppgifter till ett maskinläsbart format och överförs till en annan registeransvarig. Hexagon Manufacturing Intelligence kanske inte alltid är skyldiga att uppfylla en begäran från dig om borttagning, begränsning, invändning eller uppgiftsportabilitet. Ytterligare omständigheter som utövandet av åsiktsfrihet och information, efterlevnad av en rättslig skyldighet som kräver bearbetning för etablering, utövande eller försvar av juridiska anspråk kan berättiga ytterligare bearbetning av Hexagon Manufacturing Intelligence.  Hexagon Manufacturing Intelligence utvärderar berättigandet för din begäran och informerar dig om Hexagon Manufacturing Intelligences beslut och resonemang.  När du har gett oss ditt medgivande att bearbeta dina personuppgifter kan du när som helst och utan förklaring återkalla ditt medgivande. När du återkallar ditt medgivande behålls vissa personuppgifter (endast i den utsträckning som krävs) i vår lista över ”kontakta inte”.

Du kan utöva dina rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till privacy.mi@hexagon.com.

Invändningar och klagomål

Vi hjälper dig med frågor, funderingar, kommentarer, invändningar eller klagomål som rör datasekretess. Du har även rätt att lämna in ett klagomål hos relevant tillsynsmyndighet för dataskydd där gällande lagar kan gottgöra dig. Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheterna för dataskydd inom EU finns här.

Identitet för dataskyddsansvarig

Hexagon Manufacturing Intelligences dataskyddsansvariga kan kontaktas via: privacy.mi@hexagon.com

Identitet för registeransvarig

Referens till Hexagon-koncernen innebär Hexagon AB, svenskt företagsregistreringsnummer 556190-4771, Lilla Bantorget 15, P.O. Box 3692, 103 59 Stockholm, Sverige (hexagon.com), dess dotterbolag och kontrollerade gemensamma företag för dina personuppgifter. 

Hexagon Manufacturing Intelligence drivs med en matris-/divisionsstruktur och referens till dem innebär Hexagon Metrology AB, dess dotterbolag och kontrollerade gemensamma företag. Således är din plats och din affärsrelation med Hexagon Manufacturing Intelligence viktig vid fastställande av relevanta registeransvariga vad gäller bearbetningen av dina personuppgifter inom Hexagon-koncernen.

Hexagon Manufacturing Intelligences dataskyddsansvariga kommer att samarbeta med dataskyddsansvariga för andra Hexagon-divisioner som leds av koncernens dataskyddsansvariga för att dina rättigheter som registrerad ska kunna garanteras.

Hexagon Manufacturing Intelligences dataskyddsansvariga kan kontaktas via privacy.mi@hexagon.com.  På din begäran till Hexagon Manufacturing Intelligences dataskyddsansvariga får du fullständig information om de relevanta registeransvariga inom Hexagon-koncernens som ansvarar för bearbetningen av dina personuppgifter. Vi tillhandahåller namn och kontaktuppgifter för den dataskyddsansvariga som utsetts av lämplig registeransvarig.

Denna integritetspolicy ändrades senast den 9 november 2022.