CAEfatigue premium package

Utdata från avancerad slumpmässig analys
För många system inom fordon och flyg krävs det att man både beräknar hållbarheten och utesluter risken för kollision mellan enskilda komponenter under kraftiga vibrationsförhållanden. Det finns nu avancerade frekvensdomänmetoder som gör det möjligt att bedöma hållbarhet och respons i samma analys. Med den avancerade slumpmässiga analysen kan man visa förskjutning och/eller hastighet och/eller acceleration och/eller kraft med RMS-nivåer och PSD-diagram (Power Spectral Density) för både absoluta och relativa svar. Dessutom beräknas en restsumma av kvadraterna (RSS) för att ta hänsyn till eventuella svar utanför axeln. Nya efterbearbetningsalternativ gör det möjligt att jämföra det relativa svaret från en nod med det faktiska avståndet till närliggande noder och kolla sannolikheten för kollisioner (dvs. RATTLE) mellan angränsande delar. Svarsmaximum bestäms antingen med hjälp av en kvot för RMS (t.ex. 3,0*rms) från en motsvarande sannolikhetsnivå på en Gauss- eller Rayleigh-fördelning, eller genom att använda en metod som tar hänsyn till antalet svarscykler. Utdata från avancerad slumpmässig analys är ett utmärkt tillägg för att förutsäga strukturell respons under komplicerade belastningsförhållanden som föreligger i många tekniska tillämpningar i en mängd olika branscher.

Beräkning av SURROGATE-belastning
Specifikation av laster för hållbarhet är ett mycket viktigt ämne. Helst ska alla laster som används i en analys eller i en laboratoriebaserad testprocedur vara så nära kundens användning av produkten som möjligt. I praktiken är det närmaste scenariot som kan uppnås att mäta laster med flera händelser och flera input (med korrelation) från prototypfordon (testbanor) och sedan återskapa dessa i laboratorie- eller analysmiljö. För analys är detta genomförbart och är en allmänt erkänd metod, även om den inte så enkelt hanterar testacceleration. För laboratoriebaserad simulering, särskilt av delar eller delsystem, finns det ett behov (vanligtvis på grund av tillgänglig testutrustning) av att förenkla belastningarna ned till en enskild belastningsinput i taget (t.ex. X, sedan Y, sedan Z), vilket innebär stora utmaningar. För närvarande används två vanliga metoder. Först kan ett omslutningsförfarande tillämpas på lasterna, där flera laster kombineras till en enda utjämnad profil. En klassisk tillämpning av denna procedur väver inte in någon kunskap om det strukturella systemet, så det finns ingen garanti för att de omslutna lasterna kommer att orsaka samma skadevärden eller fördelning. En annan är att använda konceptet med ett utmattningsskadespektrum (FDS) där en förenklad belastning skapas som gör samma skada på ett hypotetiskt system med en frihetsgrad (där resonansen flyttas genom belastningen). Återigen tar detta inte hänsyn till det faktiska strukturella systemet eller systemen. Surrogate Loading erbjuder en ny metod, som är en variation av FDS-metoden men använder de faktiska systemegenskaperna. Surrogate Loading-verktyget ger ett sätt att omvandla en komplicerad tidshistorik med flera kanaler och händelser till en förenklad ”surrogatlast” som ger mycket likartad belastning och skada för systemet som den komplexa testtidshistoriken gjorde.

Beräkningar för svetsar i frekvens- och tidsdomänerna
CAEfatigue är först i branschen! Vi erbjuder nu möjligheten att utföra en fullständig punktsvets-, fogsvets- eller användardefinierad svetsanalys i frekvensdomänen tillsammans med de mer traditionella metoderna som används i tidsdomänen. Funktionen gör det möjligt att utföra en fullständig fordonsanalys, som inkluderar punkt- och fogsvetsar med CF i antingen frekvensdomänen eller tidsdomänen.

  • Collateral

En del av 100 % EV

Läs mer om vår helhetssyn på e-mobilitet