Actran DGM

Modellera bullerspridning i komplexa flöden

Ready to learn more?

Actran DGM löser de lineariserade Eulerekvationerna med hjälp av diskontinuerliga finita element och används för att förutsäga bullerspridning under komplexa fysiska förhållanden. Det passar särskilt bra för att lösa aeroakustiska problem som avgaserna från en dubbelflödesmotor, inklusive effekter som spridning genom starka skjuvskikt, höga temperaturgradienter och icke-homentropiska medelflöden.

Actran DGM använder en ostrukturerat rutnät och begränsas inte av standardbegränsningarna för finita differensmetoden. Eftersom ordningen på elementen anpassas automatiskt kan nätet vara icke-homogent, med en kombination av mycket små och stora element i samma rutnät, utan någon prestandaförsämring.

Exempel på tillämpningar:

  • Avgaser från turbomaskiner
  • Inlopp för stora turbomaskiner
  • Alla akustiska spridningsproblem med icke-homogena medelflödesförhållanden

Läs mer om Actrans produkter och tjänster på www.fft.be