Měření v prostředí s umělým atmosférickým tlakem

Použití Laser Tracker systémů v prostředí s umělým atmosférickým tlakem

Rychlost světla ve vakuu je 300 000 km/s. Naštěstí nežijeme ve vakuu. Nicméně teplota a tlak vzduchu (atmosférický tlak) mají přímý dopad na hustotu vzduchu a tudíž na rychlost světla. Změna rychlosti světla, nebo „index lomu“, je hodnota, kterou je potřeba vzít v úvahu při požadavku na přesné měření pomocí laser tracker systému.
Leica-AT901
Laser tracker systémy jsou vybaveny metodou pro měření okolní teploty a tlaku vzduchu. Pomalé změny teploty a tlaku jsou obvykle měřeny a kompenzovány automaticky. Náhlých změn teploty si obvykle obsluha všimne, protože je pocítí. Jenomže náhlých změn okolního atmosférického tlaku si obsluha často nevšimne, přestože mohou mít na přesnost měření stejně výrazný dopad jako náhlé změny teploty.

V otevřené budově se tlak nebude měnit rychleji, než jaká je rychlost změny venkovního počasí. Ovšem v uzavřené budově se někdy vyskytují prostory s „umělým“ atmosférickým tlakem. V čistých místnostech se obvykle udržuje „přetlak“, aby při otevření dveří vzduch proudil ven a nikoli do místnosti a tím se zabránilo vniknutí prachu a jiných kontaminantů do daného prostoru. Dílny pracující s kompozitními materiály a lakovny často udržují „podtlak“, aby při otevření dveří zůstaly páry a výpary uvnitř místnosti.

V jakémkoli dobře utěsněném místě se může potenciálně vytvořit umělý atmosférický tlak. Jestliže je klimatizační systém v nerovnováze mezi vratným vzduchem a ventilátorem, je možné vytvořit prostředí s umělým tlakem. Pokud při otevření dveří uslyšíte slabé zasyčení, v místnosti je pravděpodobně umělý tlak. Mnohé metrologické laboratoře udržují umělý přetlak v letních měsících, protože jsou často umístěny uprostřed výrobního závodu a klimatizační systém má co dělat, aby místnost ochladil.

Problémem není umělý tlak, ale spíše okamžitá změna tlaku vzduchu při otevření dveří. Změna tlaku a změna indexu lomu jsou okamžité. Pokud v daném okamžiku probíhá měření laser tracker systémem, dojde k jeho výraznému ovlivnění.

Dokonalé řešení tohoto problému neexistuje. Zkušený operátor si musí být vědom potenciálního problému a snažit se chránit své měření před chybami způsobenými náhlými změnami atmosférického tlaku. Obvyklým postupem při náhlé změně tlaku je opětovné změření bodu.

Řada Laser Tracker systémů Hexagon Manufacturing Intelligence se prodává pod značkou Leica Geosystems.