CAEfatigue RANDOM Package

PSD-analys för basskakning plus medelbelastning plus deterministisk belastning

CAEfatigue är utformad för att ge användaren resultat för både slumpmässig respons och utmattning från en struktur som genomgår belastningsinput från en enstaka slumpvis PSD med eller utan ytterligare belastning från deterministiska indata och medelvärdesförskjutningar. Detta paket tillåter användaren att endast utföra slumpmässig analys. Svarsutdata omfattar medelspänning, RMS-spänning eller -belastning, medelspänning plus RMS-spänning eller -belastning, moment, noll överfarter, toppar per sekund och oregelbundenhetsfaktor.

Belastningsinput som krävs för CF kan komma från Optistruct, Nastran, Ansys eller Abaqus och genereras från modeller av (i stort sett) alla storlekar. Exempel på inputs är samtidiga bredbands- och smalbandsindata, bredbands slumpade och svepta sinusindata, bredbandsslumpmässiga och deterministiska indata, bredbandsindata och svepta smalbandsindata, svept smalband eller svept sinuskurva.

PSD-analys med multiindata för flerkanalsladdning med flera händelser

CAEfatigue erbjuder alla de indata- och utdata-alternativ som nämns för basskakningsbelastning plus möjligheten att använda flera slumpvis inmatade PSD:er (och tvär-PSD:er) med medelförskjutningar, dvs. data från en testrigg med flera händelser och flera kanaler per händelse plus en medelförskjutning. Den här modulen erbjuder slumpmässig responsutdata genererad av multipla, samtidiga, korrelerade belastningsindata, med valfritt antal frihetsgrader, indata, händelser och frekvenser. Dessa avancerade slumpmässiga utdata gör CF till ett kraftfullt verktyg för att förstå resultat för förskjutningar, hastigheter, acceleration, kraft, spänning och belastning.

Villkorande och omvandling av tidssignaler till PSD:er

CAEfatigue erbjuder en separat verktygssats kallad TIME2PSD för den som bara har historiker med flera kanaler och flera händelser. Historiska procedurer för belastningskonditionering omfattar en rad användaralternativ som är svåra för en typisk tekniker eller konstruktör att implementera. En del av dessa har nu automatiserats i CF:s TIME2PSD-metod. Fönsterlängden (FFT-buffertstorlek), fönsteröverlappningen och den första raderingen av icke-relevanta delar av signalen kan alla utföras automatiskt. Verktygssatsen gör det möjligt att på ett korrekt sätt eliminera delar av tidshistoriken som inte bidrar till skadan. Konditionering är avgörande för att säkerställa att skadan från tidshistoriken överförs korrekt till effektspektraldensiteten (PSD). Verktygssatsen omvandlar även tidshistorik med multi-input till en PSD-matris som organiserar, märker upp och spårar PSD:erna för att ta korrekt hänsyn till effekter av korskorrelation. Det finns också möjlighet att slå på eller av korrelationstermer och utvärdera påverkan på slumpmässiga analysutdata. Anslutningarna till disciplinens subcase-ID hanteras automatiskt så att användaren inte behöver lägga extra tid på att hantera data.

Bild 23
Bild 24
Bild 25
Bild 26

Part of 100%EV

Discover our holistic approach to eMobility