CAEfatigue frequency package

PSD-analys för basskakning plus medelbelastning plus deterministisk belastning
CAEfatigue är utformad för att ge användaren resultat för både slumpmässig respons och utmattning från en struktur som genomgår lastinput från en enstaka slumpvis PSD med eller utan ytterligare belastning från deterministiska input och medelvärdesförskjutningar. Responsutdata omfattar medelstress, RMS-stress eller -belastning, medelstress plus RMS-stress eller -belastning, moment, nollpassager, toppar per sekund och oregelbundenhetsfaktor. Utmattningsresultat inklusive skada, livslängd och säkerhetsmarginaler från en enda slumpvis inmatning.

Belastningsinput som krävs för CF kan komma från Optistruct, Nastran, Ansys eller Abaqus och genereras från modeller av (i stort sett) alla storlekar. Exempel på input är samtidiga bredbands- och smalbandsinput, bredbands slumpade och svepta sinusinput, bredbandsslumpmässiga och deterministiska ingångar, bredbandsingångar och svepta smalbandsingångar, svept smalband eller svept sinusvåg.

PSD-analys med flera input för belastning med flera kanaler och flera händelser
CAEfatigue erbjuder alla de in- och utmatningsalternativ som nämns för basskakningsbelastning plus möjligheten att använda flera slumpvis inmatade PSD:er (och tvär-PSD:er) med medelförskjutningar, dvs. data från en testrigg med flera händelser och flera kanaler per händelse plus en medelförskjutning. Den här modulen erbjuder slumpmässig respons samt S-N- och/eller E-N-utmattningsresultat genererade av multipla, samtidiga, korrelerade belastningsinput, med valfritt antal frihetsgrader, ingångar, händelser och frekvenser. I kombination med avancerad slumpanalys blir CF ett kraftfullt verktyg för att förstå resultat för förskjutningar, hastigheter, accelerationer, krafter, stress, belastning och utmattning (skada/liv).

Villkorande och omvandling av tidssignaler till PSD:er
CAEfatigue erbjuder en separat verktygssats kallat TIME2PSD för den som bara har historiker med flera kanaler och flera händelser. Historiska procedurer för belastningskonditionering omfattar en rad användaralternativ som är svåra för en typisk tekniker eller konstruktör att implementera. En del av dessa har nu automatiserats i CF:s TIME2PSD-metod. Fönsterlängden (FFT-buffertstorlek), fönsteröverlappningen och den första raderingen av icke-relevanta delar av signalen kan alla utföras automatiskt. Verktygssatsen gör det möjligt att på ett korrekt sätt eliminera delar av tidshistoriken som inte bidrar till skadan. Konditionering är avgörande för att säkerställa att skadan från tidshistoriken överförs korrekt till effektspektraldensiteten (PSD). Verktygssatsen omvandlar även tidshistorik med flera input till en PSD-matris som organiserar, märker upp och spårar PSD:erna för att ta korrekt hänsyn till effekter av korskorrelation. Det finns även möjlighet att slå på eller stänga av korrelationstermer och utvärdera hur skadan påverkas. Anslutningarna till lösarens subcase-ID:n hanteras automatiskt så att användaren inte behöver lägga extra tid på att hantera data.

  • Collateral

En del av 100 % EV

Läs mer om vår helhetssyn på e-mobilitet