Hexagon utökar sin portfölj med marknadsledande SaaS-baserad QMS-plattform genom förvärvet av ETQ

25 februari 2022

Hexagon AB, en ledande global leverantör av digitala verkligheter skapade genom sensorer, mjukvara och autonoma lösningar, offentliggjorde idag förvärvet av ETQ, en ledande leverantör av SaaS-baserad mjukvara för kvalitet (QMS), hälsa och säkerhet (EHS), samt regelefterlevnad.

ETQs framtidssäkrade och mångsidiga QMS-lösning ETQ Reliance har under lång tid använts av kunder i många branscher. Den utgör ryggraden i ett automatiserat insamlande och leverans av kvalitetsdata för tillverkning, avvikelserapporter, kundåterkoppling och mer, vilket ger en heltäckande insyn i en produkts livscykel. Dess breda portfölj av branschledande applikationer levereras nyckelfärdig och konfigurering sker utan programkod, vilket möjliggör för kunder att skräddarsy lösningen för just sina behov och affärsprocesser och därmed uppnå mål inom kvalitet, säkerhet och miljö.

”Hexagons ledarskap inom digitala verkligheter och kvalitetsdata gör ETQ till ett utmärkt förvärv. Det medför djupgående expertis inom flera industrivertikaler och fyller en viktig plats i det allt större gapet mellan skapad data och användbar data. Genom att integrera data inhämtad genom våra sensorer med Reliance kan vi erbjuda våra kunder ännu högre grad av automatisering vilket förbättrar möjligheten att sätta sin process- och kvalitetsdata i arbete. ETQ möjliggör även sammankoppling av kvalitetsdata och processer genom hela distributionskedjan, vilket för samman leverantörer och kunder till ett system”, säger Hexagons vd och koncernchef, Ola Rollén.

ETQs avancerade lösningar för analys, drivna av maskininlärning och artificiell intelligens, gör kvalitetsdata mer användbar och tillgänglig tidigare i processen. Detta minskar antalet defekter, svinn, nedlagda timmar och produktåterkallelser samt möjliggör autonoma återkopplingsflöden för löpande förbättringar.

”Hexagon har länge möjliggjort datadriven automatisering och ökade insikter i produkters kvalitet åt sina kunder, och drivit utvecklingen mot framtidens fabriksgolv: där självförsörjning, övervakning, optimering och reparation är automatiserad. Med vår globala närvaro, våra synergier i vertikaler och enhetliga kundsegment, vilket även inkluderar vår nyligen förvärvade EAM-verksamhet, har ETQ mycket goda förutsättningar för snabb tillväxt. Vi välkomnar varmt ETQ till familjen i vår färd mot att bygga världsledande molnbaserade lösningar för kvalitetsdata”, fortsätter Ola Rollén.

ETQ grundades 1992 och har sitt huvudkontor i Burlington, Massachusetts i USA, med ytterligare kontor i Tucson, Arizona i USA samt i Dublin i Irland. Bolaget har 185 anställda som levererar tjänster till kunder i många branscher – forskning, sjukvård, tillverkning, elektronik, livsmedel, processindustrin, fordon, och mer. Förvärvet kommer att ingå i Hexagons division Manufacturing Intelligence.

Sammanfattning av transaktionen
ETQ förväntas omsätta 75 MUSD år 2022, med en justerad rörelsemarginal på över 35 procent (Cash EBITDA-marginal om cirka 45 procent, tack vare en SaaS-baserad affärsmodell med hög andel förskottsbetalningar). ETQ driver en övergång av sin kundbas till SaaS, vilket förväntas utgöra hälften av intäkterna år 2022, och har vuxit med 60 procent (CAGR) per år de senaste tre åren. Då förvärvet passar väl in Hexagons affärsverksamhet inom tillverknings- och processindustrin samt har en mycket god potential för geografisk expansion förväntas försäljningssynergierna växa till cirka 40 MUSD till år 2026, med väldigt starka inkrementella marginaler.

Transaktions- och integrationskostnader inklusive identifierade övervärden i förvärvanalysen (PPA) samt intäktsjusteringar av förutbetalda intäkter som påverkar resultatet kommer att kommuniceras så snart som beräkningar har slutförts.

Hexagon AB kommer att betala en köpeskilling om 1 200 MUSD kontant för ETQ. Den kontanta köpeskillingen finansieras till fullo via existerande lånefaciliteter vilket medför en proforma nettoskuld i relation till EBITDA på cirka 2,0 efter förvärvet. ETQ kommer att stärka Hexagons justerade resultat (före PPA och andra redovisningsjusteringar) vid förvärvets slutförande.

Slutförande av förvärvet är föremål för myndighetsgodkännande och andra sedvanliga villkor, vilka förväntas erhållas tidigt under det andra kvartalet 2022.

För mer information, vänligen kontakta:
Maria Luthström, Head of Sustainability and Investor Relations, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, 
ir@hexagon.com
Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com

Denna information är sådan som Hexagon AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2022 kl. 08:00 CET.


Hexagon är ett globalt ledande företag inom sensorteknik, programvara och autonom teknik. Vi arbetar med data för att förbättra effektiviteten, produktiviteten, kvaliteten och säkerheten i tillämpningar inom branschen, produktionen, offentliga sektorn och mobila applikationer.

Våra tekniker skapar produktions- och personrelaterade ekosystem så att de blir mer uppkopplade och självständiga, vilket säkerställer en skalbar, hållbar framtid.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har cirka 24,000 anställda i50 länder och en nettoomsättning på cirka 5.2bn EUR. Läs mer på hexagon.com och följ oss på @HexagonAB.
Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon