Delårsrapport 1 januari - 30 september

23 oktober 2013

Tredje kvartalet 2013

  • Nettoomsättningen uppgick till 576,6 MEUR (578,1). Till fasta växelkurser och med jämförbar struktur ökade nettomsättningen med 5 procent
  • Rörelseresultatet (EBIT1) ökade till 118,4 MEUR (115,4)
  • Resultatet före skatt, exkluderat poster av engångskaraktär* uppgick till 109,9 MEUR (103,4)
  • Resultatet efter skatt, exkluderat poster av engångskaraktär uppgick till 89,0 MEUR (83,7)
  • Resultat per aktie, exkluderat poster av engångskaraktär ökade med 4 procent och uppgick till 0,25 EUR (0,24)
  • Operativt kassaflöde ökade med 11 procent till 94,3 MEUR (84,6)

* Poster av engångskaraktär uppgår till -14,9 MEUR (-) och hänför sig till Övrig Verksamhet, en nedskrivning av investeringen i Blom och ett kostnadsbesparingsprogram i MT.

Delårsrapporten för tredje kvartalet 2013 presenteras idag kl 10:00 vid en telefonkonferens. För deltagande se instruktion på Hexagons hemsida.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon