Kallelse till årsstämma i Hexagon AB (publ)

2 april 2009

Aktieägarna i Hexagon AB kallas härmed till årsstämma onsdagen den 6 maj 2009 klockan 17.00 på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) med adress Grev Turegatan 16 i Stockholm.

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken per onsdagen den 29 april 2009, dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Hexagon AB, "Årsstämma", Box 3692, 103 59 Stockholm, eller per e-post bolagsstamma@hexagon.se, senast torsdagen den 30 april 2009, klockan 12.00.

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer (dagtid) samt aktieinnehav. För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt i original översändas tillsammans med anmälan. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.hexagon.se och skickas per post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Den som företräder juridisk person skall även översända kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare av fullmakt.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att deltaga i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd per onsdagen den 29 april 2009, vilket innebär att förvaltaren bör underrättas om detta i god tid före nämnda datum.

Hexagon AB är en global mätteknikkoncern med starka marknadspositioner. Hexagons affärsidé är att utveckla och marknadsföra ledande teknologier och tjänster för mätning i en, två eller tre dimensioner, positionering och uppdatering av objekt samt tidsoptimering av processer. Koncernen har cirka 8 000 medarbetare i 35 länder och en nettoomsättning om cirka 13 000 MSEK. Läs mer på www.hexagon.se.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon