Årsredovisning 2006

16 april 2007

2006 i korthet

  • Verksamhetsåret 2006 var ett bra år med hög tillväxt och mer än en fördubbling av resultatet före skatt.
  • Förvärv av svenska Scanlaser AB, norska Scanlaser AS och danska Mikrofyn A/S genomfördes för att stärka Hexagons marknadsposition inom det snabbväxande marknadssegmentet maskinautomation.
  • Nettoomsättningen ökade till 13 469 MSEK (9 637), motsvarande en organisk tillväxt om 12 procent.
  • Resultatet före skatt ökade med 130 procent till 1 618 MSEK (705).
  • Resultatet per aktie ökade med 60 procent till 15,03 SEK (9,42).
  • Aktiekursen ökade med 35 procent och uppgick vid utgången av året till 292 SEK (217).
  • Styrelsen föreslår en ökad utdelning om 5,00 SEK (3,00) per aktie. Med hänsyn tagen till nyemissionen 2006 var förra årets utdelning 2,75 SEK.
Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon