Extra bolagsstämma godkände företrädesemission

17 mars 2006

Får ej distribueras i Amerikas Förenta Stater, Kanada, Japan eller Australien.

Den extra bolagsstämman i Hexagon godkände idag styrelsens beslut av den 14 februari och den 15 mars 2006 om nyemission med företrädesrätt för de befintliga aktieägarna i Hexagon. Villkoren för emissionen innebär att bolagets aktieägare får teckna en ny aktie för varje fyrtal gamla aktier. Aktier av serie A berättigar till teckning av aktier av serie A och aktier av serie B berättigar till teckning av aktier av serie B. Emissionskursen är 155 SEK, vilket innebär att nyemissionen tillför Hexagon högst cirka 2 700 MSEK.

Emissionen medför att bolagets aktiekapital ökar med högst 69 900 108 SEK från nuvarande 279 600 444 SEK till högst 349 500 552 SEK, genom nyemission av högst 17 475 027 aktier, varav 787 500 aktier av serie A och 16 687 527 aktier av serie B.

Avstämningsdag vid VPC AB för deltagande i nyemissionen är den 22 mars 2006. Sista dag för handel inklusive rätt till deltagande i nyemissionen är den 17 mars 2006. Prospektet beräknas komma att distribueras den 25 mars 2006. Teckning ska ske under perioden från och med den 27 mars till och med den 12 april 2006, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer.

De minoritetsaktieägare i Leica Geosystems Holdings AG vars aktier för närvarande är föremål för tvångsinlösenförfarande i Schweiz kommer inte att ha möjlighet att delta i nyemissionen. Emellertid kommer Hexagon att ställa sig positivt till att dessa vederbörligen kompenseras för de ekonomiska effekter avseende Hexagonaktien som följer av nyemissionen.

För ytterligare information
Sara Kraft, IR Manager: 08 601 26 27

Inget i detta pressmeddelande skall anses utgöra ett erbjudande att investera i eller på annat sätt handla med Hexagon-aktier. Företrädesrättsemissionen riktar sig inte till aktieägare i Amerikas Förenta Stater, Kanada, Japan eller Australien eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Varken teckningsrätterna, de betalda tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i Amerikas Förenta Stater eller i Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon