Analýza vychýlení ložiskového štítu v turbosoustrojí v Jaderné elektrárně Temelín

Jaderná elektrárna Temelín je elektrárna s největším výkonem v České republice. Elektřinu vyrábí ve dvou blocích a její instalovaný výkon činí 2 110 MW.

Chtěli byste se dozvědět více?

Přímé skenování pomocí ATS600: Analýza průhybu v jaderné elektrárně Temelín

Elektrárna se v době provádění měření potýkala s problémem chvění nízkotlaké části turbíny na jednom z bloků. Vliv teplotní dilatace sloupů, s možným následným pohybem základových desek, na kterých se nachází turbína, může vést k mírnému vychýlení osy rotace soustrojí. Tyto změny mohou mít za následek riziko kontaktu rotující části s následným lokálním přehřátím vedoucím ke změně nevývahy a ke zvýšení vibrací.

V současné době probíhá sledování všech provozních a diagnostických údajů o turbíně, které by mohly mít na  chvění zásadní, ale třeba i jen minoritní vliv. Provozovatel  elektrárny nedisponuje přesnou a sofistikovanou technologií, která by odhalila změny ve chvění vyvolané posunem statických částí uložení turbíny. Bylo tak nutné vytipovat statickou součást turbíny, jejíž pohyb by mohl vést ke zvýšení chvění. 

Pro pilotní měření vytipovali výzkumní inženýři z institutu  Centra výzkumu Řež (CV Řež), z pracoviště v Plzni, ve spolupráci s provozovatelem ložiskový stojan mezi generátorem a třetím nízkotlakým dílem turbíny. Měření jeho náklonu probíhalo za plného provozu. Změny v náklonu byly měřeny pomocí Leica Absolute Tracker ATS600.

Pilotní měření komentoval Pavel Zahrádka z CV Řež: „Pokud pilotní měření prokáže použitelnost Leica Absolute Tracker ATS600 pro měření posuvů bodů v prostoru za provozu bloku v požadované přesnosti (cca 80 mikronů), bude možno realizovat měření vzájemného pohybu horní a dolní základové desky turbíny.“ 

Nejvhodnější řešení pro velkoobjemové měření

Leica Absolute Tracker ATS600 je nejvhodnějším systémem pro pilotní aplikaci. Je to zařízení s nejlepší přesností pro měření na požadovanou vzdálenost a zároveň nejvhodnějším systémem pro změření posuvu technologických zařízení. Měření mezi měřenými zařízeními je navíc možné provázat, což ostatní metody neumožňují. Samotné pilotní měření probíhalo v prostředí o teplotě 35°C a při nepřetržitých vibracích soustrojí.

V první řadě došlo ke skenu celé části a poté k nadefinování deseti klíčových bodů. Ty byly měřeny po dobu 3 hodin, v intervalu 20 sekund. Během této kontroly byly nasimulovány změny v náklonu ložiskového stojanu a z výsledného mračna bodů se hledaly odchylky.

Analýza naměřených dat

Pilotním měřením se prokázala vhodnost a využitelnost měřicího systému Leica Absolute Tracker ATS600 pro měření na turbosoustrojí Jaderné elektrárny Temelín.  

Druhé měření bylo realizováno na měření vzájemného pohybu horní a dolní základové desky turbíny z jedné strany desek v místech ložiskových stojanů. Byly naměřeny pohyby  v delším časovém horizontu pro možné porovnání s vybranými  provozními daty.