การผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (ซอฟต์แวร์ CAD CAM)

กลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ CAD CAM (การออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยและการผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) ของ Hexagon ช่วยให้ผู้ผลิตสามารถสร้าง จัดการ และปรับทางเดินของใบมีดเครื่องจักร CNC ให้เหมาะสมที่สุดเพื่อกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ศึกษาเกี่ยวกับการผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย

ซอฟต์แวร์ CAD CAM ช่วยให้ผู้ผลิตสามารถสร้าง จัดการ และปรับทางเดินของใบมีดเครื่องจักร CNC ให้เหมาะสมที่สุดเพื่อกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ

สอบถามเกี่ยวกับสินค้า

 • Product

  ALPHACAM is the CAM software of choice for the routing and stone-cutting industries.

 • Product

  CABINET VISION is a complete engineering solution for the cabinet and closet industry.

 • Product

  EDGECAM is a production CAM solution, combining the power of sophisticated toolpath generation with seamless CAD integration.

 • Product

  MACHINING STRATEGIST is a 3D CAM product that generates optimum roughing and finishing CNC toolpaths from complex shapes.

 • Product

  RADAN is a CAD CAM solution for sheet metal cutting, providing applications for punching, profiling and bending.

 • Product

  SMIRT reduces die manufacturing time and cost through 3D viewing, planning, costing, CAM and scheduling capabilities.

 • Product

  SURFCAM is a CAD CAM system capable of creating efficient and reliable 2D through to 5-axis milling toolpaths.

 • Product

  VISI is a CAD CAM software for mould and die, giving 3D tool design, plastic flow analysis, stamping and multi-axis milling.

 • Product

  WORKNC is a CAM software for 2 to 5-axis CNC programming of complex models in the tooling, mould and die industry.

 • Product

  WORKNC DENTAL is a dedicated CAM software for dental applications of machining.

 • Product

  DESIGNER is a CAD for CAM software that provides a variety of solid, surface and sheet metal modelling capabilities and more.

 • Product

  ESPRIT® is a high-performance CAM system that improves machine-tool productivity in demanding machining applications.

  • ×
   Human-Assisted autonomy
   NC Program generation automated
  Learn more