Uppfinningsrikedom och mod

Zimmer & Kreim GmbH & Co KG - Germany

Kontakta oss

Ett idealiskt partnerskap sker när alla involverade parter drar nytta av varandra. Detta har uppnåtts i partnerskapet mellan Hexagon Manufacturing Intelligence, en ledande leverantör av tekniska mät- och produktionslösningar, och Zimmer & Kreim GmbH & Co KG. Det medelstora maskintekniksföretaget med huvudkontor i Brensbach/Odenwald i Tyskland, förser sina internationella kunder med teknikledande produkter såsom eroderingsmaskiner, hanteringssystem och programvarulösningar. Kombinationen av precis mätteknik och en individuell automatiseringslösning gör det möjligt att fullt ut möta de förväntningar på hög kvalitet som ställs av kunder vars huvudsakliga verksamhet
är tillverkning av verktyg och formar.

Sedan Zimmer & Kreim grundades för mer än 30 år sedan har kundkraven förändrats oerhört. ”Som medelstort företag med både mångsidig och omfattande expertis i en och samma organisation har vi levt och praktiserat Industri 4.0 i fyra år genom att vara öppna för nya saker och genom att ha en smart förmåga att se bortom horisonten,” förklarar Michael Huth, sälj- och marknadschef. ”För att kunna tillgodose våra kunders individuella krav kombinerar vi innovativ teknik med en hel del erfarenhet. Detta låter oss uppnå oöverträffad effektiv interaktion mellan hårdvara och mjukvara. Det holistiska synsättet kräver engagerat, interdisciplinärt samarbete varje dag. I Hexagon har vi funnit en pålitlig partner för att fortsätta optimera våra processer och uppnå en hög grad av automatisering.”


Tillförlitliga resultat på kortast möjliga tid – med minimal ansträngning

Kunder inom tillverkning av verktyg och formar har också varit med om många förändringar under de enaste årtiondena. Deras egna kunder har gjort förändringar i design och efterfrågat mer individualitet, vilket har krävt enorm flexibilitet och mindre tillverkningssatser. Tidigare producerades omkring 5 miljoner delar från en ursprunglig form; idag har detta antal minskat till enbart 500 000 delar för det mesta. Kraven på spårbarhet fordrar bevis i form av dokumentation. Här hjälper RFID-chip och QRkoder till att tilldela de inkluderade mätrapporterna. De möjliggör identifiering av de enskilda delarna och besparar slutkunden en inspektion av inkommande gods. När följesedeln skapas förses den automatiskt med den lämpliga mätrapporten. Fullständigt kapacitetsutnyttjande är helt nödvändigt av konkurrensmässiga skäl och på grund av kortare produktlivscykler. Men dygnet runt-skift ökar även personalkostnaderna.

Zimmer & Kreim levererar komponenterna för automatiserade lösningar för att uppnå precis malning eller erodering, och dessa kan integreras i redan existerande processer. När behoven förändras kan systemen anpassas och expanderas. Inom industrin handlar allt om den största precisionen, och den första delen måste passa in i små tillverkningssatser.

Genom att integrera mätteknik i produktionen vinner Zimmer & Kreims kunder inte bara tid, utan undviker aven omständliga förflyttningar av delar och sparar pengar. Kvalitetssäkring sker i produktionslinjen i stället för i mätlaboratoriet. Eventuella fel upptäcks och elimineras i ett tidigt skede. Vägen från den ursprungliga delen
till den färdiga delen förenklas genom integrering av mätningarna i processerna och därmed sparar man personalresurser. Mätteknikhårdvaran, som också har designats för användning i svåra industriella miljöer, och den användarvänliga mjukvaran kan integreras direkt i produktionsprocesserna. Produktionspersonalen använder den självförklarande programvaran, medan experter inom kvalitetssäkring kan fokusera på andra uppgifter. En kontinuerlig närvaro av skickliga arbetare under skiften är inte längre nödvändig.

Tack vare sin portfölj och mångåriga expertis inom mätteknik är Hexagon den idealiska partnern för Zimmer & Kreim. Modulära system skapar flexibla och små lösningar.


"Det holistiska synsättet kräver engagerat, interdisciplinärt samarbete varje dag. I Hexagon Manufacturing Intelligence har vi funnit en pålitlig partner."


Hexagons programvara Preset & Measure gör det enkelt att fastställa offset-data för förinställning av elektroder. En data-teknisk koppling mellan produktionslinjen och mätutrymmet möjliggör kvalitetsmätningar i produktionen. Kompletterade med Hexagon Inspection Planner kan dessa offset-data och kvalitetsmätningspunkterna snabbt genereras offline i CAD-modellen och sedan automatiskt mätas på den riktiga komponenten. En effektiv och flexibel post-processor levererar den uppmätta datan i önskat format för vidare bearbetning med erodering, malning eller andra maskiner. Övervakaren agerar som ett gränssnitt mellan PLC-roboten och mättekniken; den kan anpassas på ett flexibelt sätt till den existerande hårdvaru- och mjukvarumiljön.

Förverkliga en vinn-vinn-situation

Partnerskapet mellan de båda företagen har lett till synergieffekter. Å ena sidan var det alltid möjligt att förbättra anpassningen av programvaran till elektrodmätkraven, medan programvaran å andra sidan förenklades. Utvecklandet av en gränssnittsanslutning som ersätter de tidigare terminalerna gör nu exempelvis igångsättningen avsevärt enklare, och det hjälper också till att undvika fel vid installation. Tolkningen av de inkommande signalerna kan fortfarande justeras på ett flexibelt sätt i övervakaren. De öppna gränssnitten i programvaran möjliggör både utmärkt integrering av mätningarna i produktionsprocessen samt feedback till kontrollsystem på högre nivå som t.ex. ERPsystem. Resultatet blir att individuella önskemål från kunden kan implementeras med bara några få programmeringssteg. Sådana parametrar gör driftsättningen av hela systemet mycket enklare, säkrare och i slutändan mer kostnadseffektiv.


I framtiden vill Zimmer & Kreim expandera sin närvaro på marknaden med automatiserings- och programvarulösningar även för själva mätutrymmet. Det är absolut nödvändigt att leverera den allra senaste mättekniken och att reagera snabbt på marknadsförändringar för att kunna göra detta. Partnerskapet med Hexagon öppnar upp nya vägar i detta sammanhang. Det är särskilt fallet här eftersom det Wetzlarbaserade företaget är en stark global leverantör även i Asien, där åtskilliga kunder till Zimmer & Kreim också håller till. Detta säkerställer korta informationsvägar och snabb teknisk hjälp på plats. ”Vi lämnar inte byggarbetsplatsen förrän kunden har fått igång allt perfekt, och deras anställda har förstått alla processer,” säger Michael Huth när han förklarar sitt företags filosofi.