Utnyttjande av återköpsbemyndigande i Hexagon AB med anledning av incitamentsprogram

2 juni 2023

Styrelsen i Hexagon AB (publ) har med stöd av bemyndigande från årsstämman den 2 maj 2023 beslutat att förvärva egna aktier av serie B på Nasdaq Stockholm. Syftet med återköpet är att säkerställa Hexagons förpliktelser med anledning av Aktieprogram 2023/2026 (annat än leverans av aktier till deltagare i incitamentsprogrammet), inklusive täckande av sociala avgifter.

Förvärv får ske av högst 6 000 000 aktier av serie B. Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen och ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med dess regelverk. Förvärven kommer att ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Betalning av aktierna kommer att erläggas kontant. Rapportering kommer att ske via börsen i enlighet med gällande regler. Förvärv ska kunna ske från och med den 2 juni 2023 under tiden intill årsstämman 2024.

Hexagon innehar för närvarande 15 800 000 egna B-aktier. Det totala antalet aktier utgivna av Hexagon uppgår till 2 705 477 888 stycken, varav 110 250 000 av serie A och 2 595 227 888 av serie B. Vid fullt genomfört återköp kommer bolaget att inneha aktier motsvarande högst 0,2 procent av bolagets utgivna aktier.

För mer information, vänligen kontakta:
Tom Hull, Head of Investor Relations, Hexagon AB, +44 7442 678 437, ir@hexagon.com
Anton Heikenström, Investor Relations Manager, Hexagon AB, +46 8 601 26 26, ir@hexagon.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 2 juni 2023 kl. 08.00.

Hexagon är ett världsledande företag inom digitala verkligheter skapade genom sensorer, mjukvara och autonoma lösningar. Vi sätter data i arbete i syfte att öka effektivitet, produktivitet och kvalitet i lösningar för tillverkningsindustrin, infrastruktur, säkerhet och mobilitet.  

Våra teknologier gör ekosystem i städer och produktion mer uppkopplade och autonoma vilket bidrar till en skalbar och hållbar framtid. 

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har omkring 24 000 anställda i 50 länder och en omsättning på cirka 5,2 miljarder EUR. Läs mer om oss på hexagon.com och följ oss på @HexagonAB

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon