Utnyttjande av återköpsbemyndigande i Hexagon AB med anledning av incitamentsprogram

11 maj 2022

Styrelsen i Hexagon AB (publ) har med stöd av bemyndigande från årsstämman den 29 april 2022 beslutat att förvärva egna aktier av serie B på Nasdaq Stockholm. Syftet med återköpet är att säkerställa Hexagons förpliktelser med anledning av Aktieprogram 2022/2025 (annat än leverans av aktier till deltagare i incitamentsprogrammet), inklusive täckande av sociala avgifter.

Förvärv får ske av högst 5 500 000 aktier av serie B. Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen och ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med dess regelverk. Förvärven kommer att ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Betalning av aktierna kommer att erläggas kontant. Rapportering kommer att ske via börsen i enlighet med gällande regler. Förvärv ska kunna ske från och med den 11 maj 2022 under tiden intill årsstämman 2023.

Hexagon innehar för närvarande 10 200 000 egna B-aktier. Det totala antalet aktier utgivna av Hexagon uppgår till 2 705 477 888 stycken, varav 110 250 000 av serie A och 2 595 227 888 av serie B. Vid fullt genomfört återköp kommer bolaget att inneha aktier motsvarande högst 0,6 procent av bolagets utgivna aktier.

För mer information, vänligen kontakta:
Maria Luthström, Head of Sustainability and Investor Relations, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 11 maj 2022 kl. 19.00 CET.


Hexagon är ett globalt ledande företag inom sensorteknik, programvara och autonom teknik. Vi arbetar med data för att förbättra effektiviteten, produktiviteten, kvaliteten och säkerheten i tillämpningar inom branschen, produktionen, offentliga sektorn och mobila applikationer.

Våra tekniker skapar produktions- och personrelaterade ekosystem så att de blir mer uppkopplade och självständiga, vilket säkerställer en skalbar, hållbar framtid.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har cirka 24,500 anställda i50 länder och en nettoomsättning på cirka 5.4bn EUR. Läs mer på hexagon.com och följ oss på @HexagonAB.
Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon