Delårsrapport 1 Januari - 30 Juni 2022

27 juli 2022

Andra kvartalet
• Operationell nettoomsättning ökade med 20 procent till 1 288,7 MEUR (1 075,6). Nettoomsättningen
inklusive minskning av förvärvade förutbetalda intäkter uppgick till 1 282,3 (1 075,6). Till fasta
växelkurser och jämförbar struktur (organisk tillväxt) ökade nettoomsättningen med 6 procent
• Justerat rörelseresultat (EBIT1) ökade med 20 procent till 378,5 MEUR (314,6)
• Resultatet före skatt, exklusive justeringar, uppgick till 372,9 MEUR (307,8)
• Periodens resultat, exklusive justeringar, uppgick till 305,8 MEUR (252,5)
• Resultatet per aktie, exklusive justeringar, uppgick till 11,2 Euro cent (9,8)
• Det operativa kassaflödet minskade till 228,1 MEUR (275,4)

För mer information, vänligen kontakta:
Maria Luthström, Head of Sustainability and Investor Relations, Hexagon AB,
+46 8 601 26 27, ir@hexagon.com

Denna information är sådan som Hexagon AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 juli 2022 kl. 08:00 CET.

Hexagon är ett globalt ledande företag inom sensorteknik, programvara och autonom teknik. Vi arbetar med data för att förbättra effektiviteten, produktiviteten, kvaliteten och säkerheten i tillämpningar inom branschen, produktionen, offentliga sektorn och mobila applikationer.

Våra tekniker skapar produktions- och personrelaterade ekosystem så att de blir mer uppkopplade och självständiga, vilket säkerställer en skalbar, hållbar framtid.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har cirka 24,500 anställda i50 länder och en nettoomsättning på cirka 5.4bn EUR. Läs mer på hexagon.com och följ oss på @HexagonAB.
Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon