Hexagon offentliggör finansiella justeringar relaterade till affärsverksamheten i Ryssland och förvärvet av ETQ

1 april 2022

Hexagon AB, en ledande global leverantör av digitala verkligheter skapade genom sensorer, mjukvara och autonoma lösningar, offentliggjorde idag finansiella justeringar relaterade till att Hexagon fryser affärsverksamheten i Ryssland och slutförandet av förvärvet av ETQ. Första kvartalet 2022 kommer att belastas med engångskostnader om cirka 63 MEUR. Majoriteten avser effekterna av att Hexagon fryser affärsverksamheten i Ryssland, och inkluderar nedskrivning av tillgångar i balansräkningen samt personalkostnader.

Hexagon fryser affärsverksamheten i Ryssland
Till följd av Rysslands invasion av Ukraina har Hexagon beslutat att frysa affärsverksamheten i Ryssland. Som tidigare kommunicerat har Hexagon redan stoppat all export av hårdvara och mjukvarulicenser till Ryssland, och genomför nu ytterligare åtgärder för att anpassa verksamheten till den pågående situationen. Givet den osäkra situationen är dessa åtgärder under kontinuerlig utvärdering och kan justeras i samband med att situationen förändras. Cirka 2 procent av Hexagons årliga omsättning är hänförlig till försäljning i Ryssland, och Hexagon har cirka 200 anställda i landet.

Hexagon slutför förvärvet av ETQ
ETQ är en ledande leverantör av SaaS-baserad mjukvara för kvalitet (QMS), hälsa och säkerhet (EHS), samt regelefterlevnad. ETQ förväntas omsätta 75 MUSD år 2022, med en justerad rörelsemarginal på över 35 procent (Cash EBITDA-marginal om cirka 45 procent). SaaS-försäljning förväntas utgöra hälften av intäkterna år 2022, och har vuxit med 60 procent (CAGR) per år de senaste tre åren. Förvärvet förväntas ge försäljningssynergier på cirka 40 MUSD till år 2026, med väldigt starka inkrementella marginaler. Förvärvets slutförande var föremål för sedvanliga myndighetsgodkännanden vilka nu erhållits. Konsolideringen av ETQ kommer att ske från 1 april 2022 och bolaget kommer att ingå i Hexagons division Manufacturing Intelligence. 

Sammanfattning av transaktionen

  • Köpeskillingen uppgår till 1 200 MUSD kontant på skuldfri basis
  • Den kontanta köpeskillingen finansieras till fullo via existerande och nya lånefaciliteter vilket medför en proforma nettoskuld i relation till EBITDA på cirka 2,0 efter förvärvet, baserat på fjärde kvartalet 2021
  • Övervärden i förvärvsanalysen (PPA) förväntas uppgå till 250 MEUR vilka kommer att skrivas av under 13 år, med start i andra kvartalet 2022
  • Intäktsjusteringar avseende förvärvade förutbetalda intäkter på 5 MEUR kommer att påverka resultaträkningen under kommande tre kvartal, med start i andra kvartalet 2022

För mer information, vänligen kontakta:
Maria Luthström, Head of Sustainability and Investor Relations, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, 
ir@hexagon.com
Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com


Denna information är sådan som Hexagon AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 april 2022 kl. 08:00 CET.


Hexagon är ett globalt ledande företag inom sensorteknik, programvara och autonom teknik. Vi arbetar med data för att förbättra effektiviteten, produktiviteten, kvaliteten och säkerheten i tillämpningar inom branschen, produktionen, offentliga sektorn och mobila applikationer.

Våra tekniker skapar produktions- och personrelaterade ekosystem så att de blir mer uppkopplade och självständiga, vilket säkerställer en skalbar, hållbar framtid.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har cirka 24,500 anställda i50 länder och en nettoomsättning på cirka 5.4bn EUR. Läs mer på hexagon.com och följ oss på @HexagonAB.
Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon