Hexagon förvärvar Infors verksamhet inom EAM och ingår strategiskt partnerskap med Infor och Koch

Hexagon AB, en ledande global leverantör av lösningar för digitala verkligheter, har tecknat ett avtal om att förvärva Infors verksamhet inom EAM (enterprise asset management), för cirka 2 750 MUSD*. I avtalet ingår ett djupgående partnerskap mellan Hexagon och Infor samt Koch Equity Development, båda dotterbolag till Koch Industries, Inc. Genom förvärvet blir Hexagon ägare av Infor EAM – en branschledande SaaS-baserad lösning för hantering av tillgångar. Lösningen optimerar kundernas operationella effektivitet genom digitalisering samt bättre styrning och underhåll av tillgångar.

EAM-lösningar driver digital innovation inom tillgångsintensiva industrier, där digitala verkligheter eller digitala tvillingar i allt högre utsträckning används för att skapa en SSOT (single source of truth) och för att skapa en översikt av tillgångar i föränderliga situationer. Detta innebär en ökad kunskap om skick och prestanda för tillgångar inom industriella sektorn (maskiner, lastbilar, ventiler, turbiner och pumpar), kritisk infrastruktur (vägar, järnvägar, rörledningar och kommunikationsnät) samt byggnader och fastigheter. Infor EAM är en skalbar och enkelt konfigurerbar lösning som kan anpassas till specifika behov i olika branscher, så som kollektivtrafik, livsmedel, fastighetsförvaltning och mycket mer.

Kunder inom tillverkning, energi, fastigheter, transport med flera använder Infor EAM för att bevaka, följa upp och öka avkastningen på sina tillgångar, samt minska risken för driftstopp och oförutsedda kostnader. Infor EAM optimerar affärsprocesser och förvaltning av tillgångar för att säkerställa att verksamheter bedrivs effektivt och förutsägbart. Några av Infor EAMs funktioner innefattar hantering av arbetsflöden, lageroptimering, kontroll av säkerhet och regelefterlevnad, planerings- och beslutsstöd av tillgångar samt mobilapplikationer. Dessutom har lösningen ett APM-verktyg (asset performance management) vilket möjliggör att data kring skicket av en tillgång kan integreras med inhämtad data från kart- och positioneringslösningar, kameror och sensorer för bättre visualisering och spårning.

“Infor EAM rankas av analytiker som marknadsledande inom EAM-lösningar och anses av tusentals kunder vara branschens mest tilltalande verktyg. Beslutet att förvärva verksamheten är drivet av vår mission att sätta data i arbete för att möjliggöra autonoma och uppkopplade ekosystem som ökar effektivitet, produktivitet, kvalitet och säkerhet för våra kunder”, säger Hexagons vd och koncernchef, Ola Rollén.

“Genom att addera EAM till vår portfölj kommer vi att vara i en unik position att driva digital transformation för alla våra kunder. Integrationen av Infor EAMs lösningar för förvaltning av tillgångar med våra lösningar för digitala verkligheter kommer att markant förbättra tillgångens prestanda jämfört med vad ett EAM-system kan åstadkomma på egen hand, till exempel genom att bättre förutse underhåll, minska energianvändning och att stödja andra initiativ inom hållbarhet. Infor EAMs kunder och samarbetspartners kan förvänta sig en smidig övergång med tydliga synergier som möjliggör snabbare tillväxt och nya möjligheter, samt expansion till nya vertikaler och marknader, exempelvis Asien”, fortsätter Ola Rollén.

Framöver kommer Hexagon och Infor, en global ledare inom molnbaserad mjukvara för specifika industrier (CloudSuite), ingå ett strategiskt partnerskap med återförsäljaravtal och möjlighet till merförsäljning av komplementära lösningar till gemensamma kunder i exempelvis fordons- och tillverkningsindustrin samt offentlig säkerhet.

Ett flertal bolag inom Koch använder redan Infor EAM samt Hexagons lösningar för storskaliga projekt och industriella fastigheter. För att skapa ytterligare värde för bolagen genom hela livscykeln av deras tillgångar, från design till daglig drift, har Hexagon och Koch tecknat ett samförståndsavtal kring en strategisk allians för att utöka användningsområdena för Infor EAM och Hexagons lösningar.

Infor EAM har cirka 500 anställda och nästan 3 500 kunder globalt. Infor EAM kommer att ingå i affärssegmentet Industrial Enterprise Solutions men bidra till alla affärsområden inom Hexagon som förser tjänster mot tillgångsintensiva ekosystem, så som tillverkning, industriella fastigheter, gruvdrift, jordbruk, självkörande fordon, byggnader, infrastruktur, stadsplanering och försvar.

Sammanfattning av transaktionen
Infors EAM-verksamhets omsättning för 2021 estimeras till 184 MUSD med en justerad rörelsemarginal på mer än 40 procent efter integration samt årliga återkommande intäkter om mer än 70 procent. Infor EAM driver en övergång av sin kundbas till SaaS, vilket förväntas utgöra över 40 procent av intäkterna under 2021 (mer än hälften av mjukvaruintäkterna) och har vuxit med cirka 35 procent (CAGR) per år de senaste tre åren. Då Infor EAM passar väl in i flera av Hexagons affärsområden förväntas försäljningssynergierna växa till cirka 100 MUSD till år 2026. Transaktions- och integrationskostnader inklusive icke-kassapåverkande kostnader (PPA) samt intäktsjusteringar av förutbetalda intäkter som påverkar resultatet kommer att kommuniceras så snart som tillgång erhållits till räkenskaper och beräkningarna slutförts

Inom villkoren för avtalet kommer Hexagon AB att betala 800 MUSD kontant och samtidigt emittera 132,6M B-aktier till Koch, i enlighet med det mandat som upprättades under årsstämman 2021. Den totala köpeskillingen uppgår till cirka 2 750 MUSD baserat på den överenskomna aktiekursen 125,73 SEK, på skuldfri basis. Den exakta köpeskillingen avgörs av aktiens stängningskurs då förvärvet slutförs. Efter förvärvet genomförts kommer Koch att äga 4,9 procent av aktierna i Hexagon AB och bli en långsiktig, aktiv aktieägare utöver affärspartnerskapet. Hexagons huvudägare, MSAB, har intentionen att så snart som möjligt efter att förvärvet genomförts föreslå Brett Watson, President i Koch Equity Development, till nomineringskommittén som förslag till styrelseledamot i Hexagon.

Efter apportemissionen kommer Hexagons aktiekapital att uppgå till 85 761 451 EUR. Inklusive de nya aktierna förväntas förvärvet stärka Hexagons justerade resultat per aktie (före PPA och andra redovisningsjusteringar).

Förvärvets slutförande är föremål för sedvanliga myndighetsgodkännanden, vilka förväntas erhållas under det fjärde kvartalet. Slutförandet av transaktionen är även föremål för diverse kontraktsklausuler, inklusive vissa rättigheter vid händelse av särskilda materiella förändringar i de båda parternas affärsverksamheter eller bolagsvärderingar.

*Nyckelfakta

  • Köpeskillingen uppgår till cirka 2 750 MUSD på skuldfri basis, varav:
    • 800 MUSD kontant
    • 132,6M B-aktier i Hexagon AB motsvarande cirka 1 950 MUSD, baserat på den överenskomna aktiekursen 125,73 SEK
  • Den exakta köpeskillingen avgörs av stängningskursen vid förvärvets slutförande
  • Den kontanta köpeskillingen kommer att till fullo finansieras via existerande lånefaciliteter och efter förvärvet genomförts kommer Hexagons proforma nettoskuld i relation till EBITDA uppgå till cirka 1,75
  • Infor EAM förväntas stärka Hexagons justerade resultat (före PPA och andra redovisningsjusteringar) från och med förvärvets slutförande

Webcast och telefonkonferens för press och kapitalmarknaden
Hexagons vd och koncernchef Ola Rollén kommer att hålla en webcast och telefonkonferens för press och kapitalmarknaden idag klockan 10:00 CET. Följ webcasten på investors.hexagon.com eller delta via telefon på +46 (0) 8 566 426 51 (SWE), +44 (0) 333 300 0804 (UK) eller +1 631 913 1422 (US). Kod: 53631093#.

För mer information, vänligen kontakta:
Maria Luthström, Head of Sustainability and Investor Relations, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com
Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com
Felix von Stedingk, Press and Communications, Hexagon AB, +46 731 44 50 79, media@hexagon.com

Denna information är sådan som Hexagon AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 juli 2021 kl. 08:00 CET.

Hexagon är ett världsledande företag inom digitala verkligheter skapade genom sensorer, mjukvara och autonoma lösningar. Vi sätter data i arbete i syfte att öka effektivitet, produktivitet och kvalitet i lösningar för tillverkningsindustrin, infrastruktur, säkerhet och mobilitet.  

Våra teknologier gör ekosystem i städer och produktion mer uppkopplade och autonoma vilket bidrar till en skalbar och hållbar framtid. 

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har omkring 21 000 anställda i 50 länder och en omsättning på cirka 3,8 miljarder EUR. Läs mer om oss på hexagon.com och följ oss på @HexagonAB. 

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon