Kallelse till årsstämma i Hexagon AB (publ)

Aktieägarna i Hexagon AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 april 2021.

Mot bakgrund av risken för den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster, har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 29 april 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.
 

A.                  RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman genom poströstning ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 21 april 2021, dels senast onsdagen den 28 april 2021 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen. Observera att anmälan till årsstämman enbart kan göras genom poströstning.

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig genom att avge sin poströst, måste sådan aktieägare kontakta sin bank eller förvaltare för att tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 21 april 2021. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast fredagen den 23 april 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

B.        POSTRÖSTNING

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida www.hexagon.com. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Hexagon AB, c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Ifyllt formulär ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 28 april 2021. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s hemsida https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy. Sådana elektroniska röster måste avges senast den 28 april 2021.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy.

För frågor om poströstningsformuläret, vänligen kontakta Euroclear Sweden AB på telefon 08-402 92 21.

C.        FULLMAKTER

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.hexagon.com och skickas per post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

D.        ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMAN

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid årsstämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av två justeringsmän.
 5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av
 1. årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020,
 2. revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts, samt
 3. styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverat yttrande.
 1. Beslut om
 1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2020,
 2. dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och beslut om avstämningsdag, samt
 3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 1. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 2. Fastställande av arvode till styrelseledamöter och revisorer.
 3. Val av styrelseledamöter och revisorer.
 4. Val av ledamöter i valberedningen.
 5. Beslut om godkännande av ersättningsrapport.
 6. Beslut om prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram
  (Aktieprogram 2021/2024).
 7. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.
 8. Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
 9. Förslag avseende aktiesplit och ändring av bolagsordningen.

Beslutsförslag

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 1)
Valberedningen inför årsstämman 2021 bestående av Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Jan Andersson (Swedbank Robur fonder), Caroline Forsberg (SEB Investment Management) och Anders Oscarsson (AMF och AMF Fonder) har föreslagit att Gun Nilsson ska väljas till ordförande för årsstämman 2021. 

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)
Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som på uppdrag av bolaget har upprättats av Euroclear Sweden AB, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justeringsmännen.

Val av två justeringsmän (punkt 4)
Styrelsen föreslår Johannes Wingborg, representerande Länsförsäkringar Fondförvaltning och Fredrik Skoglund, representerande Spiltan Fonder, eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen anvisar, till personer att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Förslag avseende utdelning (punkt 7 b)
Styrelsen föreslår att vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2020 med EUR 0,65 per aktie. Som avstämningsdag för rätt till kontantutdelningen föreslås måndagen den 3 maj 2021. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utbetalning att ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg med början måndagen den 10 maj 2021. Utbetalningen sker i euro förutsatt att aktieägare kan erhålla betalning i euro på sitt avkastningskonto, i annat fall utbetalas ett belopp i kronor, varvid valutaväxling sker enligt Euroclear Sweden AB:s tillämpliga rutiner.

Förslag avseende val av styrelse och revisorer samt beslut om arvoden
(punkterna 8-10)

Valberedningen har föreslagit följande:

 • Antalet styrelseledamöter ska vara åtta stycken utan suppleanter.
 • Arvode till styrelsen ska och utgå enligt följande: styrelsens ordförande ska erhålla 1 925 000 kronor och var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget ska erhålla 645 000 kronor. Som ersättning för utskottsarbete ska ordföranden för ersättningsutskottet erhålla 85 000 kronor och ledamot i ersättningsutskottet 60 000 kronor samt ordföranden för revisionsutskottet 275 000 kronor och ledamot i revisionsutskottet 225 000 kronor.
 • Omval av styrelseledamöterna Ola Rollén, Gun Nilsson, Ulrika Francke, John Brandon, Henrik Henriksson, Sofia Schörling Högberg, Märta Schörling Andreen och Patrick Söderlund såsom ordinarie styrelseledamöter.
 • Omval av Gun Nilsson som styrelsens ordförande.
 • Nyval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor för bolaget för en mandatperiod om ett år, dvs. till utgången av årsstämman 2022, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, varvid noteras att revisionsbolaget uppgett att auktoriserade revisorn Bo Karlsson kommer att utses till huvudansvarig revisor.
 • Arvode till revisor ska utgå enligt avtal.

Förslag till val av ledamöter av valberedningen (punkt 11)
Aktieägare som tillsammans representerar cirka 51 procent av rösterna i bolaget föreslår att årsstämman beslutar enligt följande avseende valberedningen inför årsstämman 2022:

 • Valberedningen ska ha fyra ledamöter.
 • Omval av Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Caroline Forsberg (SEB Investment Management) och Anders Oscarsson (AMF och AMF Fonder) samt nyval av Jan Dworsky (Swedbank Robur fonder) såsom ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2022.
 • Val av Mikael Ekdahl som valberedningens ordförande.
 • För det fall en aktieägare som representeras av en av valberedningens ledamöter inte längre skulle tillhöra en av de röstmässigt största aktieägarna i Hexagon, eller för det fall en ledamot av valberedningen inte längre är anställd av sådan aktieägare eller av något annat skäl lämnar valberedningen före årsstämman 2022, ska valberedningen ha rätt att utse en annan representant för de röstmässigt större aktieägarna att ersätta sådan ledamot.

Godkännande av ersättningsrapport (punkt 12)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Förslag om inrättande av prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram (Aktieprogram 2021/2024) (punkt 13)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om inrättande av ett prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram för 2021 (”Aktieprogram 2021/2024”) för koncernledning, divisionschefer, ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Hexagon-koncernen enligt följande.

Motiv för förslaget
Syftet med Aktieprogram 2021/2024 är att stärka Hexagon-koncernens förmåga att behålla och rekrytera kompetenta medarbetare, tillhandahålla konkurrenskraftig ersättning samt förena aktieägarnas och berörda medarbetares intressen. Genom ett aktierelaterat incitamentsprogram knyts medarbetares ersättning till bolagets resultat- och värdeutveckling och skapar därmed långsiktiga incitament för programmets deltagare. Mot denna bakgrund anser styrelsen att genomförandet av Aktieprogram 2021/2024 kan förväntas ha en positiv effekt på koncernens långsiktiga värdetillväxt och att Aktieprogram 2021/2024 därmed är till fördel för såväl aktieägarna som bolaget.

Deltagare i Aktieprogram 2021/2024 och fördelning
Aktieprogram 2021/2024 föreslås omfatta högst cirka 2 000 ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Hexagon-koncernen, vilka delas in i fyra grupper: VD och koncernchef samt koncernledning (”Grupp 1”), divisionschefer (”Grupp 2”) samt övriga ledande befattningshavare och nyckelpersoner (”Grupp 3” och ”Grupp 4”). Erbjudande om deltagande i programmet ska lämnas av Hexagon senast den 30 juni 2021. Deltagande i Aktieprogram 2021/2024 förutsätter att deltagaren varit anställd i Hexagon-koncernen under minst tolv (12) månader före den dag erbjudande om deltagande i programmet lämnas.

Deltagare ges möjlighet att erhålla prestationsaktierätter som kan berättiga till erhållande av B-aktier enligt förutsättningar som närmare redogörs för nedan. Prestationsaktierätterna ska baseras på ett högsta värde för varje deltagarkategori. Det högsta värdet för deltagare i Grupp 1 uppgår till 50 procent av deltagarens årliga grundlön för år 2021, för deltagare i grupp 2 och grupp 3 100 procent av deltagarens årliga grundlön för 2021 och för deltagare i grupp 4 35 procent av deltagarens årliga grundlön för 2021. Summan av de högsta värdena för prestationsaktierätterna som fastställts för samtliga deltagare överstiger inte 60 miljoner euro, inklusive sociala avgifter.

Aktiekursen som tillämpas vid beräkningen av antalet aktier som prestationsaktierätterna berättigar till kommer att vara den volymvägda genomsnittskursen för Hexagons B-aktie på Nasdaq Stockholm under en period av fem (5) handelsdagar före den dag erbjudande om deltagande i programmet lämnas.

Prestationsvillkor
Tilldelade prestationsaktierätter berättigar till erhållande av B-aktier i bolaget under förutsättning av uppfyllande av prestationsvillkor relaterat till utvecklingen för Hexagons vinst per aktie[1] jämfört med av styrelsen fastställd nivå för måluppfyllnad under mätperioden den 1 januari 2021 till och med den 31 december 2024, där det sista räkenskapsåret under mätperioden jämförs med räkenskapsåret närmast före mätperioden, med förbehåll för eventuell reducering av antalet aktier i enlighet med villkoren för Aktieprogram 2021/2024. Styrelsen avser att presentera uppfyllandet av det prestationsbaserade villkoret i årsredovisningen för räkenskapsåret 2024.

Övriga villkor
Utöver ovan villkor ska följande gälla för prestationsaktierätterna.

 • Prestationsaktierätterna tilldelas vederlagsfritt efter årsstämman.
 • Varje prestationsaktierätt ger innehavaren rätt att vederlagsfritt erhålla en B-aktie i bolaget cirka fyra (4) år efter tilldelning (intjänandeperioden) under förutsättning att ovan angivna prestationsvillkor har uppfyllts samt att innehavaren vid offentliggörande av Hexagons delårsrapport avseende första kvartalet 2025 fortfarande är anställd inom Hexagon-koncernen. Undantag från kravet på anställning kan meddelas i enskilda fall, t.ex. vid deltagares dödsfall, invaliditet eller pensionsavgång.
 • Styrelsen ska ha möjlighet att vidta justeringar till följd av extraordinära händelser såsom fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser.
 • Prestationsaktierätterna kan inte överlåtas eller pantsättas.
 • Prestationsaktierätterna kan ställas ut av bolaget eller andra koncernbolag.

Utformning och hantering
Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av Aktieprogram 2021/2024, inom ramen för angivna villkor och riktlinjer. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands. Styrelsen ska även äga rätt att vidta andra justeringar, innefattande bl.a. en rätt att besluta om en reducerad tilldelning av aktier, om det sker betydande förändringar i Hexagon-koncernen eller omvärlden som enligt styrelsens bedömning skulle medföra att beslutade villkor enligt Aktieprogram 2021/2024 inte längre är ändamålsenliga eller rimliga.

För det fall styrelsen anser att leverans av aktier under Aktieprogram 2021/2024 inte kan ske till rimliga kostnader, med rimliga administrativa insatser eller på grund av särskilda marknadsförutsättningar ska styrelsen ha rätt att göra lämpliga lokala anpassningar av programmet eller istället erbjuda deltagare kontantavräkning.

Programmets omfattning och kostnad          
Under förutsättning att bolagets B-aktie vid tiden för tilldelning av prestationsaktierätter under Aktieprogram 2021/2024 handlas för omkring 774 kronor beräknas Aktieprogram 2021/2024, med angivna principer och antaganden, omfatta totalt högst 716 000 B-aktier vilket motsvarar cirka 0,2 procent av det totala antalet utgivna aktier i bolaget.

De totala kostnaderna för Aktieprogram 2021/2024 vid fullt uppfyllande av prestationsvillkoret beräknas, i enlighet med ovan angivna principer och antaganden, uppgå till maximalt cirka 60 miljoner euro fördelat över intjänandeperioden. I beloppet ingår beräknad kostnad för sociala avgifter och administrationskostnader för programmet.

För det fall de totala kostnaderna för Aktieprogram 2021/2024 skulle överstiga 60 miljoner euro kommer reducering av det totala antalet B-aktier i Hexagon som tilldelas att ske så att total kostnad för Aktieprogram 2021/2024 inte överstiger detta belopp. Sådan reducering kommer att ske pro rata i förhållande till det högsta värdet för respektive deltagarkategori i enlighet med ovan.

Leverans av aktier under Aktieprogram 2021/2024
För att säkerställa leverans av B-aktier enligt Aktieprogram 2021/2024 har bolaget för avsikt att ingå avtal med tredje part på villkor som överensstämmer med marknadspraxis, varvid tredje parten i eget namn ska förvärva och överlåta B-aktier i bolaget till deltagarna i enlighet med Aktieprogram 2021/2024.

Beredning av förslaget
Aktieprogram 2021/2024 har initierats av Hexagons styrelse och utarbetats i samråd med externa rådgivare. Aktieprogram 2021/2024 har beretts i styrelsens ersättningsutskott och behandlats vid styrelsemöten. Ola Rollén, VD och koncernchef samt styrelseledamot, som kan komma att delta i föreslagna Aktieprogram 2021/2024, har inte deltagit i ärendets beredning.

Tidigare incitamentsprogram i Hexagon
För en beskrivning av Hexagons övriga aktierelaterade incitamentsprogram hänvisas till bolagets årsredovisning för 2020, not 30, samt bolagets hemsida, www.hexagon.com. Utöver där beskrivet program förekommer inga andra aktierelaterade incitamentsprogram i Hexagon.

Förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 14)
Hexagon har tidigare, med stöd av bemyndigande från bolagsstämma, genomfört förvärv av egna B-aktier i syfte att kunna använda återköpta aktier för att ge styrelsen möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur, för att finansiera eventuella företagsförvärv och som säkringsåtgärd för bolagets aktierelaterade incitamentsprogram. Per den 1 januari 2021 innehade bolaget 646 000 egna B-aktier, motsvarande cirka 0,2 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Styrelsen gör bedömningen att det alltjämt är till fördel för bolaget att även fortsättningsvis kunna använda återköpta aktier för att justera bolagets kapitalstruktur, i anledning av eventuella företagsförvärv och för bolagets aktierelaterade incitamentsprogram.

Styrelsen föreslår mot denna bakgrund att stämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv och överlåtelse av egna B-aktier. Förvärv får ske av högst så många B-aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv får ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse får ske av högst så många B-aktier som vid var tid motsvarar tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt såväl på Nasdaq Stockholm som till tredje man i samband med förvärv av företag eller verksamhet. Ersättning för överlåtna aktier ska kunna erläggas kontant, genom apport eller genom kvittning. Överlåtelser av aktier över Nasdaq Stockholm får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde.

Syftet med bemyndigandena är att (i) ge styrelsen möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur för att bidra till aktieägarvärdet, (ii) möjliggöra förvärvsfinansiering genom utnyttjande av egna aktier och (iii) säkerställa bolagets förpliktelser med anledning av aktierelaterade eller aktiebaserade incitamentsprogram (annat än leverans av aktier till deltagare i incitamentsprogram), inklusive täckande av sociala avgifter.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 15)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, fatta beslut om emission av B-aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (vilka i sin tur ger rätt att teckna eller konvertera till B-aktier). Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska antalet aktier kunna ökas med ett antal som motsvarar högst tio (10) procent av utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet.

Syftet med bemyndigandet och skälen för eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt ovan ska vara att säkerställa finansiering av förvärv av företag, del av företag eller verksamheter eller för att stärka bolagets kapitalbas och soliditet. Sådana emissioner får ej förutsätta ändring av vid var tid gällande bolagsordning. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission med stöd av bemyndigandet ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska även bemyndigas att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra emissionerna.

Vidare föreslår styrelsen att verkställande direktören, eller den verkställande direktören utser, ska ha rätt att vidta de eventuella justeringar i beslutet som krävs för registrering vid Bolagsverket.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Förslag avseende aktiesplit och ändring i bolagsordningen (punkt 16)
I syfte att underlätta handeln med bolagets aktier på Nasdaq Stockholm föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om en uppdelning av aktier (s.k. split) 7:1 så att varje nuvarande aktie, oavsett serie, delas upp i sju aktier av samma serie samt att nedan angivna mening i bolagsordningens paragraf 4 ändras så att antalet aktier i bolaget ska vara lägst en miljard fyrahundra miljoner och högst femmiljarder sexhundra miljoner. Efter genomförd uppdelning kommer antalet aktier i bolaget att uppgå till 2 572 855 614, varav 110 250 000 aktier av serie A och 2 462 605 614 aktier av serie B. Den föreslagna aktiespliten innebär att aktiens kvotvärde ändras från EUR 0,22 till EUR 0,03 (avrundat till två decimaler). Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om avstämningsdag för uppdelningen av aktierna, vilken dock inte får infalla före den tidpunkt då beslutet registreras hos Bolagsverket.

Nuvarande lydelse av paragraf 4, tredje meningen, i bolagsordningen:

Antalet aktier skall vara lägst tvåhundramiljoner (200 000 000) och högst åttahundramiljoner (800 000 000).

Föreslagen lydelse av paragraf 4, tredje meningen, i bolagsordningen:

Antalet aktier skall vara lägst enmiljardfyrahundramiljoner (1 400 000 000) och högst femmiljardersexhundramiljoner (5 600 000 000).

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar att införa en ny paragraf i bolagsordningen som tillåter styrelsen att samla in fullmakter i enlighet med den ordning som föreskrivs i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen samt tillåter styrelsen att besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman. Dessutom görs vissa smärre följdändringar avseende paragrafernas numrering. Paragraf 13 föreslås ha följande lydelse:

§ 13

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 st. aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören utser, att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Förslaget enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

E.        TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, liksom revisorns yttrande huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare följts, styrelsens ersättningsrapport samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 13-16 jämte därtill hörande handlingar samt styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § och 19 kap. 22 § aktiebolagslagen kommer att finns tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor på adress Lilla Bantorget 15, 111 23 Stockholm, och på bolagets hemsida www.hexagon.com från och med torsdagen den 8 april 2021. Handlingarna framläggs genom att de hålls tillgängliga på bolagets huvudkontor och på bolagets hemsida. Kopior av handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Bolagsstämmoaktieboken kommer att tillhandahållas på bolagets huvudkontor på adress Lilla Bantorget 15, 111 23 Stockholm.

F.         AKTIEÄGARES RÄTT ATT ERHÅLLA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållande som (ii) kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen,
(ii) kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation eller (iii) avser bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före årsstämman, dvs. senast den 19 april 2021, till adress Hexagon AB (publ), Box 3692, 103 59 Stockholm eller via e-post till bolagsstamma@hexagon.com. Upplysningar lämnas av bolaget genom att de hålls tillgängliga på bolagets hemsida, www.hexagon.com och på bolagets huvudkontor senast den 23 april 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin postadress.

 

G.        ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 367 550 802, varav 15 750 000 aktier av serie A (med 10 röster per aktie) och 351 800 802 aktier av serie B (med 1 röst per aktie). Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 509 300 802. Hexagon AB (publ) innehar 850 000 egna B-aktier, motsvarande lika många röster, för vilka bolaget inte kan utnyttja rösträtt.

H.        BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

 

För mer information, vänligen kontakta:

Maria Luthström, Head of Sustainability and Investor Relations, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com

 

[1] Med vinst per aktie avses bolagets vinst per aktie efter skatt och utspädning, exklusive poster av engångskaraktär.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon