Utnyttjande av återköpsbemyndigande i Hexagon AB med anledning av incitamentsprogram

Stockholm, 8 december 2020

Utnyttjande av återköpsbemyndigande i Hexagon AB med anledning av incitamentsprogram

Styrelsen i Hexagon AB (publ) har med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 1 december 2020 beslutat att förvärva egna aktier av serie B på Nasdaq Stockholm. Syftet med återköpet är att säkerställa Hexagons förpliktelser med anledning av Aktieprogram 2020/2023 (annat än leverans av aktier till deltagare i incitamentsprogrammet), inklusive täckande av sociala avgifter.

Förvärv får ske av högst 850 000 aktier av serie B vid ett eller flera tillfällen och ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med dess regelverk. Förvärven kommer att ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Betalning av aktierna kommer att erläggas kontant. Rapportering kommer att ske via börsen i enlighet med gällande regler. Förvärv ska kunna ske från och med den 8 december 2020 till och med årsstämman den 29 april 2021.

Hexagon innehar för närvarande inga egna aktier. Det totala antalet aktier utgivna av Hexagon uppgår till 367 550 802 stycken, varav 15 750 000 av serie A och 351 800 802 av serie B. Vid fullt genomfört återköp kommer bolaget att inneha aktier motsvarande högst 0,2 procent av bolagets utgivna aktier.

För mer information, vänligen kontakta:
Maria Luthström, Head of Sustainability and Investor Relations, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 8 december 2020 kl. 18.00 CET.

Hexagon är ett världsledande företag inom sensorer, mjukvara och autonoma lösningar. Vi sätter data i arbete i syfte att öka effektivitet, produktivitet och kvalitet i lösningar för tillverkningsindustrin, infrastruktur, säkerhet och mobilitet.

Våra teknologier gör ekosystem i städer och produktion mer uppkopplade och autonoma vilket bidrar till en skalbar och hållbar framtid.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har omkring 20 000 anställda i 50 länder och en omsättning på cirka 3,9 miljarder EUR. Läs mer om oss på hexagon.com och följ oss på @HexagonAB.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon