Extra bolagsstämma i Hexagon AB

Vid extra bolagsstämman i Hexagon AB (publ) denna dag fattades följande beslut.

Vinstutdelning
Stämman fastställde enligt styrelsens förslag utdelningen till 0,62 euro per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes den 3 december 2020. Utdelningen beräknas komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 10 december 2020.

Prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram (Aktieprogram 2020/2023)
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om inrättande av ett prestationsbaserat långsiktigt aktieprogram för 2020 (”Aktieprogram 2020/2023”) för koncernledning, divisionschefer, ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Hexagon-koncernen. Aktieprogram 2020/2023 omfattar högst cirka 2 000 ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Hexagon-koncernen.

Deltagare i programmet ges möjlighet att vederlagsfritt erhålla prestationsaktierätter som kan berättiga till erhållande av B-aktier under förutsättning av uppfyllande av prestationsvillkor relaterat till utvecklingen för Hexagons vinst per aktie jämfört med av styrelsen fastställd nivå för måluppfyllnad under mätperioden den 1 januari 2020 till och med den 31 december 2023, där det sista räkenskapsåret under mätperioden jämförs med räkenskapsåret närmast före mätperioden, med förbehåll för eventuell reducering av antalet aktier i enlighet med villkoren för Aktieprogram 2020/2023. Styrelsen avser att presentera uppfyllandet av det prestationsbaserade villkoret i årsredovisningen för räkenskapsåret 2023.

Aktieprogram 2020/2023 beräknas uppgå till cirka 732 000 B-aktier vilket motsvarar cirka 0,2 procent av det totala antalet utgivna aktier i bolaget. För att säkerställa leverans av B-aktier enligt Aktieprogram 2020/2023 har bolaget för avsikt att ingå avtal med tredje part på villkor som överensstämmer med marknadspraxis, varvid tredje parten i eget namn ska förvärva och överlåta B-aktier i bolaget till deltagarna i enlighet med Aktieprogram 2020/2023. De totala kostnaderna för Aktieprogram 2020/2023 vid fullt uppfyllande av prestationsvillkoret beräknas uppgå till maximalt cirka 60 miljoner euro fördelat över intjänandeperioden.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
Stämman bemyndigade styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv och överlåtelse av egna B-aktier. Förvärv får ske av högst så många B-aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv får ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse får ske av högst så många B-aktier som vid var tid motsvarar tio procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt såväl på Nasdaq Stockholm som till tredje man i samband med förvärv av företag eller verksamhet. Ersättning för överlåtna aktier ska kunna erläggas kontant, genom apport eller genom kvittning. Överlåtelser av aktier över Nasdaq Stockholm får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde. Syftet med bemyndigandena är att ge styrelsen möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur för att bidra till aktieägarvärdet, möjliggöra förvärvsfinansiering genom utnyttjande av egna aktier och säkerställa bolagets förpliktelser med anledning av aktierelaterade eller aktiebaserade incitamentsprogram (annat än leverans av aktier till deltagare i incitamentsprogram), inklusive täckande av sociala avgifter.

Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter och råd genomfördes extra bolagsstämman genom enbart förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

Protokoll med fullständiga beslut från stämman kommer att göras tillgängligt på bolagets hemsida www.hexagon.com senast den 15 december 2020.

För mer information, vänligen kontakta:
Maria Luthström, Head of Sustainability and Investor Relations, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 1 december 2020 kl. 14.00 CET.

Hexagon är ett världsledande företag inom sensorer, mjukvara och autonoma lösningar. Vi sätter data i arbete i syfte att öka effektivitet, produktivitet och kvalitet i lösningar för tillverkningsindustrin, infrastruktur, säkerhet och mobilitet.

Våra teknologier gör ekosystem i städer och produktion mer uppkopplade och autonoma vilket bidrar till en skalbar och hållbar framtid.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har omkring 20 000 anställda i 50 länder och en omsättning på cirka 3,9 miljarder EUR. Läs mer om oss på hexagon.com och följ oss på @HexagonAB.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon