Årsstämma i Hexagon AB

Vid årsstämman i Hexagon AB (publ) denna dag fattades följande beslut.

Styrelse
Omval av styrelseledamöterna Ola Rollén, Gun Nilsson, Ulrika Francke, John Brandon, Henrik Henriksson,
Sofia Schörling Högberg och Märta Schörling Andreen samt nyval av Patrick Söderlund såsom ordinarie styrelseledamöter. Gun Nilsson omvaldes till styrelsens ordförande.


Arvode till styrelsen ska vara oförändrat och utgå med 1 850 000 kronor till ordföranden och 615 000 kronor till envar av övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Ordföranden för ersättningsutskottet ska erhålla 85 000 kronor och ledamot däri 60 000 kronor samt ska ordföranden för revisionsutskottet erhålla 250 000 kronor och ledamot däri 200 000 kronor. Arvode till revisor ska utgå enligt avtal.

Vinstdisposition
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2019. Styrelsens ambition är att kalla till en extra bolagsstämma under hösten 2020 för beslut om utdelning enligt tidigare kommunicerat utdelningsförslag om marknadsförutsättningarna då har stabiliserats.

Valberedning samt ersättnings- och revisionsutskott
Omval av Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Jan Andersson (Swedbank Robur fonder) och Johan Strandberg (SEB Investment Management) samt nyval av Anders Oscarsson (AMF och AMF Fonder), såsom ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2021, varvid Mikael Ekdahl utsågs till valberedningens ordförande.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Gun Nilsson och Sofia Schörling Högberg till ledamöter av ersättningsutskottet för tiden intill nästa konstituerande styrelsemöte. För samma tid valdes Gun Nilsson, Ulrika Francke och Sofia Schörling Högberg till ledamöter av revisionsutskottet.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen med anledning av lagändringar som har trätt och väntas träda i kraft.

För mer information, vänligen kontakta:

Maria Luthström, Head of Investor Relations, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2020 kl. 18.30 CET.

Hexagon är ett världsledande företag inom sensorer, mjukvara och autonoma lösningar. Vi sätter data i arbete i syfte att öka effektivitet, produktivitet och kvalitet i lösningar för tillverkningsindustrin, infrastruktur, säkerhet och mobilitet.

Våra teknologier gör ekosystem i städer och produktion mer uppkopplade och autonoma vilket bidrar till en skalbar och hållbar framtid.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har omkring 20 000 anställda i 50 länder och en omsättning på cirka 3,9 miljarder EUR. Läs mer om oss på hexagon.com och följ oss på @HexagonAB.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon