Förändring av antalet aktier och röster

29 november 2019

Det teckningsoptionsprogram för koncernledning, divisionschefer, övriga ledande befattningshavare och nyckelpersoner som infördes vid bolagsstämman den 6 maj 2015 (Teckningsoptionsprogram 2015/2019) har inneburit att antalet aktier och röster i bolaget har ökat med totalt 654 750 aktier av serie B och lika många röster genom utnyttjande av teckningsoptioner för nya aktier i Hexagon AB.

Per den 29 november 2019 finns sammanlagt 366 507 182 aktier i bolaget, varav 15 750 000 av serie A med tio röster vardera och 350 757 182 av serie B med en röst vardera.

Det totala antalet röster i Hexagon per den 29 november 2019 uppgår till 508 257 182.

För mer information, kontakta:
Maria Luthström, Head of Investor Relations, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com
Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com


Denna information är sådan som Hexagon AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 november 2019 kl. 18:00 CET.

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som förbättrar produktivitet och kvalitet inom industriella och geospatiala applikationer. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 15 000 anställda i 46 länder och en nettoomsättning om cirka 2 500 MEUR. Läs mer på www.hexagon.com

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon