Förändring av antalet aktier och röster

28 februari 2019

Det teckningsoptionsprogram för koncernledning, divisionschefer, övriga ledande befattningshavare och nyckelpersoner som infördes vid bolagsstämman den 6 maj 2015 (Teckningsoptionsprogram 2015/2019) har inneburit att antalet aktier och röster i bolaget under februari 2019 har ökat med totalt 35 300 aktier av serie B och lika många röster genom utnyttjande av teckningsoptioner för nya aktier i Hexagon AB.

Per den 28 februari 2019 finns sammanlagt 362 959 992 aktier i bolaget, varav 15 750 000 av serie A med tio röster vardera och 347 209 992 av serie B med en röst vardera.

Det totala antalet röster i Hexagon per den 28 februari 2019 uppgår till 504 709 992.

För mer information, kontakta:
Daniel Johansson, Investor Relations, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com
Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com

Denna information är sådan som Hexagon AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 februari 2019 kl. 18:00 CET. 

Hexagon är en global ledare inom digitala lösningar som skapar autonoma anslutna ekosystem, ett tillstånd där data sömlöst sammankopplas genom den fysiska världen till den digitala, med intelligens inbyggd i alla processer.

Hexagons industrispecifika lösningar drar nytta av domänexpertis inom sensorteknologi, mjukvara och dataorkestrering för att skapa Smart Digital Realities™ som förbättrar produktivitet och kvalitet inom tillverkning, infrastruktur, säkerhet och mobilitetsapplikationer.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har cirka 20 000 anställda i 50 länder och en nettoomsättning om cirka 3 800 MEUR. Läs mer på hexagon.com och följ oss @HexagonAB

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon