Årsstämma i Hexagon AB

8 april 2019

Vid årsstämman i Hexagon AB (publ) denna dag fattades följande beslut.

Styrelse
Omval av styrelseledamöterna Ola Rollén, Gun Nilsson, Ulrika Francke, John Brandon, Henrik Henriksson, Sofia Schörling Högberg och Märta Schörling Andreen såsom ordinarie styrelseledamöter. Gun Nilsson valdes till styrelsens ordförande.

Arvode till styrelsen ska utgå med 1 850 000 kronor till ordföranden och 615 000 kronor till envar av övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Ordföranden för ersättningsutskottet ska erhålla 85 000 kronor och ledamot däri 60 000 kronor samt ska ordföranden för revisionsutskottet erhålla 250 000 kronor och ledamot däri 200 000 kronor. Arvode till revisor ska utgå enligt avtal.

Kontant vinstutdelning
Stämman fastställde enligt styrelsens förslag utdelningen till 0,59 euro per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes den 10 april 2019. Utdelningen beräknas komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 17 april 2019.

Valberedning samt ersättnings- och revisionsutskott
Omval av Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Jan Andersson (Swedbank Robur fonder) och Ossian Ekdahl (Första AP-fonden) samt nyval av Johan Strandberg (SEB Investment Management), såsom ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2020, varvid Mikael Ekdahl utsågs till valberedningens ordförande.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Gun Nilsson och Sofia Schörling Högberg till ledamöter av ersättningsutskottet för tiden intill nästa konstituerande styrelsemöte. För samma tid valdes Gun Nilsson, Ulrika Francke och Sofia Schörling Högberg till ledamöter av revisionsutskottet.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare huvudsakligen innebärande att ersättningen ska utgöras av grundersättning, rörlig ersättning, övriga förmåner och pension samt vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Den rörliga ersättningen ska vara maximerad till upp till 150 procent av grundersättningen, kopplad till den resultatutveckling som personen kan påverka och baseras på utfallet i förhållande till individuellt uppsatta mål. Rörlig ersättning ska inte vara pensionsgrundande. Styrelsen ska årligen överväga om ett aktie- eller aktiekursrelaterat incitamentsprogram ska föreslås bolagsstämman.

Uppsägningstiden ska normalt vara sex månader från befattningshavarens sida. Vid uppsägning från bolaget ska uppsägningstiden och den tid under vilken avgångsvederlag utgår sammantaget ej överstiga 24 månader. Pensionsförmåner ska som huvudregel vara avgiftsbestämda, med individuell pensionsålder, dock ej lägre än 60 år.

För ytterligare information kontakta:
Daniel Johansson, Investor Relations, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com
Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 8 april 2019 kl. 15:00 CET.

Hexagon är en global ledare inom digitala lösningar som skapar autonoma anslutna ekosystem, ett tillstånd där data sömlöst sammankopplas genom den fysiska världen till den digitala, med intelligens inbyggd i alla processer.

Hexagons industrispecifika lösningar drar nytta av domänexpertis inom sensorteknologi, mjukvara och dataorkestrering för att skapa Smart Digital Realities™ som förbättrar produktivitet och kvalitet inom tillverkning, infrastruktur, säkerhet och mobilitetsapplikationer.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har cirka 20 000 anställda i 50 länder och en nettoomsättning om cirka 3 800 MEUR. Läs mer på hexagon.com och följ oss @HexagonAB.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon