Hexagon bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2017

Fjärde kvartalet 2017

Den operationella nettoomsättningen ökade med 13 procent till 959,3 MEUR (849,5). Till fasta växelkurser och jämförbar struktur (organisk tillväxt) ökade nettoomsättningen med 10 procent

Rörelseresultatet (EBIT1) ökade med 18 procent till 247,1 MEUR (208,7)

Resultatet före skatt, exklusive engångsposter, uppgick till 240,4 MEUR (202,6)

Periodens resultat, exklusive engångsposter, uppgick till 197,2 MEUR (164,1)

Resultatet per aktie, exklusive engångsposter, ökade med 20 procent till 0,54 EUR (0,45)

Hexagon hade en positiv skatteintäkt av engångskaraktär om 72,4 MEUR

Det operativa kassaflödet minskade med -6 procent till 179,7 MEUR (192,0)

Hexagons styrelse föreslår en utdelning om 0,53 EUR (0,48) per aktie, en ökning med 10 procent

För ytterligare information kontakta: 
Maria Luthström, Investor Relations Manager, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com


Denna information
är sådan information som Hexagon AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2018 kl. 08:00 CET.

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som förbättrar produktivitet och kvalitet inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. 

Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier.   

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 18 000 anställda i 50 länder och en nettoomsättning om cirka 3 500 MEUR. Läs mer på hexagon.com och följ oss @HexagonAB.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon