Förändring av antalet aktier och röster

Det teckningsoptionsprogram för koncernledning, divisionschefer, övriga ledande befattningshavare och nyckelpersoner som infördes vid bolagsstämman den 6 maj 2015 (Teckningsoptionsprogram 2015/2019) har inneburit att antalet aktier och röster i bolaget under augusti 2018 har ökat med totalt 694 750 aktier av serie B och lika många röster genom utnyttjande av teckningsoptioner för nya aktier i Hexagon AB.

Per den 31 augusti 2018 finns sammanlagt 361 137 892 aktier i bolaget, varav 15 750 000 av serie A med tio röster vardera och 345 387 892 av serie B med en röst vardera.

Det totala antalet röster i Hexagon per den 31 augusti uppgår till 502 887 892.

För mer information, kontakta:
Maria Luthström, Investor Relations Manager, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com
Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com 

Denna information är sådan som Hexagon AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 augusti 2018 kl. 18:00 CET. 

Hexagon är en global ledare inom digitala lösningar som skapar autonoma anslutna ekosystem, ett tillstånd där data sömlöst sammankopplas genom den fysiska världen till den digitala, med intelligens inbyggd i alla processer.

Hexagons industrispecifika lösningar drar nytta av domänexpertis inom sensorteknologi, mjukvara och dataorkestrering för att skapa Smart Digital Realities™ som förbättrar produktivitet och kvalitet inom tillverkning, infrastruktur, säkerhet och mobilitetsapplikationer.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har cirka 19 000 anställda i 50 länder och en nettoomsättning om cirka 3 500 MEUR. Läs mer på hexagon.com och följ oss @HexagonAB

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon