Årsstämma i Hexagon AB

Vid årsstämman i Hexagon AB (publ) denna dag fattades följande beslut.

Styrelse
Omval av styrelseledamöterna Ola Rollén, Gun Nilsson, Ulrika Francke, John Brandon, Henrik Henriksson, Hans Vestberg, Sofia Schörling Högberg och Märta Schörling Andreen såsom ordinarie styrelseledamöter. Gun Nilsson valdes till styrelsens ordförande och Hans Vestberg till styrelsens vice ordförande.

Arvode till styrelsen ska utgå med 1 475 000 kronor till ordföranden, 890 000 kronor till styrelsens vice ordförande och 575 000 kronor till envar av övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Ordföranden för ersättningsutskottet ska erhålla 85 000 kronor och ledamot däri 60 000 kronor samt ska ordföranden för revisionsutskottet erhålla 225 000 kronor och ledamot däri 175 000 kronor. Arvode till revisor ska utgå enligt avtal.

Kontant vinstutdelning
Stämman fastställde enligt styrelsens förslag utdelningen till 0,53 euro per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes den 8 maj 2018. Utdelningen beräknas komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 16 maj 2018.

Valberedning samt ersättnings- och revisionsutskott
Omval av Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Jan Andersson (Swedbank Robur fonder), Anders Oscarsson (AMF och AMF Fonder) och Ossian Ekdahl (Första AP-fonden), såsom ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2019, varvid Mikael Ekdahl utsågs till valberedningens ordförande.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Gun Nilsson och Sofia Schörling Högberg till ledamöter av ersättningsutskottet för tiden intill nästa konstituerande styrelsemöte. För samma tid valdes Gun Nilsson, Ulrika Francke och Sofia Schörling Högberg till ledamöter av revisionsutskottet.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare huvudsakligen innebärande att ersättningen ska utgöras av grundersättning, rörlig ersättning, övriga förmåner och pension samt vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Den rörliga ersättningen ska vara maximerad till upp till 150 procent av grundersättningen, kopplad till den resultatutveckling som personen kan påverka och baseras på utfallet i förhållande till individuellt uppsatta mål. Rörlig ersättning ska inte vara pensionsgrundande. Styrelsen ska årligen överväga om ett aktie- eller aktiekursrelaterat incitamentsprogram ska föreslås bolagsstämman.

Uppsägningstiden ska normalt vara sex månader från befattningshavarens sida. Vid uppsägning från bolaget ska uppsägningstiden och den tid under vilken avgångsvederlag utgår sammantaget ej överstiga 24 månader. Pensionsförmåner ska som huvudregel vara avgiftsbestämda, med individuell pensionsålder, dock ej lägre än 60 år.

För ytterligare information kontakta:
Maria Luthström, Investor Relations Manager, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com
Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 4 maj 2018 kl. 19:00 CET.

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som förbättrar produktivitet och kvalitet inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. 

Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. 

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 18 000 anställda i 50 länder och en nettoomsättning om cirka 3 500 MEUR. Läs mer på hexagon.com och följ oss @HexagonAB.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon