HEXAGON BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2016

FJÄRDE KVARTALET 2016

  • Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 849,5 MEUR (815,7). Till fasta växelkurser och jämförbar struktur (organisk tillväxt) ökade nettoomsättningen med 2 procent
  • Rörelseresultatet (EBIT1) ökade med 6 procent till 208,7 MEUR (197,8)
  • Resultatet före skatt uppgick till 202,6 MEUR (192,0)
  • Periodens resultat uppgick till 164,1 MEUR (155,5)
  • Resultatet per aktie ökade med 5 procent till 0,45 EUR (0,43)
  • Hexagons styrelse föreslår en utdelning om 0,48 EUR (0,43) per aktie, en ökning med 12 procent

HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

  • Hexagon har ingått avtal att förvärva MSC Software, en ledande leverantör av CAE-mjukvara (simulering)
  • Hexagons resultat kommer att belastas med -34 MEUR under första kvartalet 2017 då ett kostnadsbesparingsprogram initieras för att ytterligare accelerera marginalförbättring. De årliga besparingarna kommer uppgå till 43 MEUR när programmet är implementerat fullt ut

För ytterligare information, kontakta:

Maria Luthström, Investor Relations Manager, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com
Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com

Denna information är sådan information som Hexagon AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 februari 2017 kl. 08:00 CET.

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som ökar produktiviteten och förbättrar kvaliteten inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 16 000 anställda i 46 länder och en nettoomsättning om cirka 3 100 MEUR. Läs mer på hexagon.com och följ oss @HexagonAB. 

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon