KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HEXAGON AB (publ)

27 mars 2017

Aktieägarna i Hexagon AB kallas härmed till årsstämma tisdagen den 2 maj 2017 klockan 17:00 på City Conference Center Stockholm (Norra Latin), Drottninggatan 71 B i Stockholm.

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per tisdagen den 25 april 2017,
  • dels anmäla sitt deltagande till bolaget genom ett anmälningsformulär på Hexagons hemsida, www.hexagon.com, alternativt per post till Hexagon AB, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller per telefon 08-402 92 21, senast tisdagen den 25 april 2017.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer (dagtid) samt aktieinnehav. För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt i original översändas tillsammans med anmälan. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.hexagon.com och skickas per post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Den som företräder juridisk person ska även översända kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att deltaga i årsstämman, inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd per den 25 april 2017, vilket innebär att förvaltaren bör underrättas om detta i god tid före nämnda datum.

Av kallelsen till årsstämman framgår att styrelsen föreslår en ordinarie utdelning på 0,48 EUR per aktie och att avstämningsdag för att få utdelning ska vara den 4 maj 2017.

Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid årsstämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av två justeringsmän.

6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.

7. Verkställande direktörens redogörelse.

8. Framläggande av

(a) årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016,

(b) revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts, samt

(c) styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande.

9. Beslut om

(a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2016,

(b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och beslut om avstämningsdag, samt

(c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

11. Fastställande av arvode till styrelseledamöter och revisorer.

12. Val av styrelseledamöter och revisorer.

13. Val av ledamöter i valberedningen.

14. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

15. Årsstämmans avslutande.

Samtliga förslag till stämman framgår av kallelsen på Hexagons hemsida, www.hexagon.com, samt bifogat i detta pressmeddelande.

För ytterligare information, kontakta:

Maria Luthström, Investor Relations Manager, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com
Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi vars lösningar förbättrar produktivitet och kvalitet inom geospatiala och industriella områden. 

Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. 

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har cirka 17 000 anställda i 50 länder och en nettoomsättning om cirka 3 100 MEUR. Läs mer på hexagon.com och följ oss @HexagonAB

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon