Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Hexagon AB (publ), org nr 556190-4771, kallas till årsstämma tisdagen den 10 maj 2016 kl. 17:00 på Operaterrassen, Karl XII:s torg i Stockholm. Registrering till årsstämman börjar kl. 16:00.

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per tisdagen den 3 maj 2016
  • dels anmäla sitt deltagande till bolaget genom ett anmälningsformulär på Hexagons hemsida, www.hexagon.com, alternativt per post till Hexagon AB, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller per telefon 08-402 92 21, senast tisdagen den 3 maj 2016

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer (dagtid) samt aktieinnehav. Ombud samt företrädare för juridisk person ska inge relevanta behörighetshandlingar tillsammans med anmälan.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste inregistrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan omregistrering måste vara verkställd per den 3 maj 2016, vilket innebär att förvaltaren bör underrättas om detta i god tid före denna dag.

Av kallelsen till årsstämman framgår att styrelsen föreslår en ordinarie utdelning på 0,43 EUR per aktie och att avstämningsdag för att få utdelning ska vara den 12 maj 2016.

Samtliga förslag till stämman framgår av kallelsen på Hexagons hemsida, www.hexagon.com, samt bifogat i detta pressmeddelande.

För ytterligare information, kontakta:

Maria Luthström, Investor Relations Manager, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com 
Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com 

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som ökar produktiviteten och förbättrar kvaliteten inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 16 000 anställda i 46 länder och en nettoomsättning om cirka 3 000 MEUR. Läs mer på www.hexagon.com och följ oss @HexagonAB. 

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon