Förändring av antalet aktier och röster

Det teckningsoptionsprogram för koncernledning, divisionschefer, övriga ledande befattningshavare och nyckelpersoner som infördes vid en extra bolagsstämma den 15 december 2011 (Teckningsoptionsprogram 2011/2015) har inneburit att antalet aktier och röster i bolaget under februari 2016 har ökat med totalt 106 000 aktier av serie B och 106 000 röster genom utnyttjande av teckningsoptioner för nya aktier i Hexagon AB.

Per den 29 februari 2016 finns sammanlagt 360 443 142 aktier i bolaget, varav 15 750 000 av serie A med tio röster vardera och 344 693 142 av serie B med en röst vardera.

Det totala antalet röster i Hexagon per den 29 februari 2016 uppgår till 502 193 142.

För ytterligare information kontakta: 

Maria Luthström, Investor Relations Manager, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com 
Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com

Detta pressmeddelande utgör sådan information som Hexagon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 februari 2016 kl 17:00 CET. 

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon