Förändring av antalet aktier och röster

Det teckningsoptionsprogram för koncernledning, divisionschefer, övriga ledande befattningshavare och nyckelpersoner som infördes vid en extra bolagsstämma den 15 december 2011 (Teckningsoptionsprogram 2011/2015) har inneburit att antalet aktier och röster i bolaget under september 2015 har ökat med totalt 72 500 aktier av serie B och 72 500 röster genom utnyttjande av teckningsoptioner för nya aktier i Hexagon AB.

Per den 30 september 2015 finns sammanlagt 360 054 362 aktier i bolaget, varav 15 750 000 av serie A med tio röster vardera och 344 304 362 av serie B med en röst vardera.

Det totala antalet röster i Hexagon per den 30 september uppgår till 501 804 362.

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som ökar produktiviteten och förbättrar kvaliteten inom geospatiala och industriella företagsövergripande applikationer. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 15 000 anställda i 46 länder och en nettoomsättning om cirka 2 600 MEUR. Läs mer på www.hexagon.com

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon