Förändring av antalet aktier och röster

Det teckningsoptionsprogram för koncernledning, divisionschefer, övriga ledande befattningshavare och nyckelpersoner som infördes vid en extra bolagsstämma den 15 december 2011 (Teckningsoptionsprogram 2011/2015) har inneburit att antalet aktier och röster i bolaget under november 2015 har ökat med totalt 68 000 aktier av serie B och 68 000 röster genom utnyttjande av teckningsoptioner för nya aktier i Hexagon AB.

Per den 30 november 2015 finns sammanlagt 360 122 362 aktier i bolaget, varav 15 750 000 av serie A med tio röster vardera och 344 372 362 av serie B med en röst vardera.

Det totala antalet röster i Hexagon per den 30 november uppgår till 501 872 362.

För ytterligare information kontakta: 

Maria Luthström, Investor Relations Manager, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com
Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com

Detta pressmeddelande utgör sådan information som Hexagon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 november 2015 kl 18:00 CET.

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som förbättrar produktivitet och kvalitet inom industriella och geospatiala applikationer. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. De används inom en rad viktiga industrier. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 15 000 anställda i 46 länder och en nettoomsättning om cirka 2 500 MEUR. Läs mer på www.hexagon.com

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon