Förändring av antalet aktier och röster

Det teckningsoptionsprogram för koncernledning, divisionschefer, övriga ledande befattningshavare och nyckelpersoner som infördes vid en extra bolagsstämma den 15 december 2011 (Teckningsoptionsprogram 2011/2015) har inneburit att antalet aktier och röster i bolaget under december 2015 har ökat med totalt 214 780 aktier av serie B och 214 780 röster genom utnyttjande av teckningsoptioner för nya aktier i Hexagon AB.

Per den 30 december 2015 finns sammanlagt 360 337 142 aktier i bolaget, varav 15 750 000 av serie A med tio röster vardera och 344 587 142 av serie B med en röst vardera.

Det totala antalet röster i Hexagon per den 30 december uppgår till 502 087 142.

För ytterligare information kontakta: 
Maria Luthström, Investor Relations Manager, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com
Kristin Christensen, Chief Marketing Officer, Hexagon AB, +1 404 554 0972, media@hexagon.com

Detta pressmeddelande utgör sådan information som Hexagon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 december 2015 kl 14:00 CET.

Hexagon är en global ledare inom digitala lösningar som skapar autonoma anslutna ekosystem, ett tillstånd där data sömlöst sammankopplas genom den fysiska världen till den digitala, med intelligens inbyggd i alla processer.

Hexagons industrispecifika lösningar drar nytta av domänexpertis inom sensorteknologi, mjukvara och dataorkestrering för att skapa Smart Digital Realities™ som förbättrar produktivitet och kvalitet inom tillverkning, infrastruktur, säkerhet och mobilitetsapplikationer.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har cirka 20 000 anställda i 50 länder och en nettoomsättning om cirka 3 800 MEUR. Läs mer på hexagon.com och följ oss @HexagonAB

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon