Årsstämma i Hexagon AB

Vid årsstämman i Hexagon AB (publ) denna dag fattades följande beslut.

Styrelse

Omval av styrelseledamöterna Melker Schörling, Ola Rollén, Gun Nilsson, Ulrik Svensson, Ulrika Francke och Jill Smith såsom ordinarie styrelseledamöter. Melker Schörling omvaldes till styrelsens ordförande.

Arvode till styrelsen ska utgå med 1 100 000 kronor till ordföranden och 500 000 kronor till envar av övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Ordföranden för ersättningsutskottet ska erhålla 85 000 kronor och ledamot däri 60 000 kronor samt ska ordföranden för revisionsutskottet erhålla 200 000 kronor och ledamot däri 150 000 kronor. Arvode till revisor ska utgå enligt avtal.

Kontant vinstutdelning

Stämman fastställde enligt styrelsens förslag utdelningen till 0,35 euro per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes den 8 maj 2015. Utdelningen beräknas komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den
18 maj 2015.

Valberedning samt ersättnings- och revisionsutskott

Omval av Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Jan Andersson (Swedbank Robur fonder), Anders Oscarsson (AMF Fonder) och nyval av Henrik Didner (Didner & Gerge Fonder), såsom ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2016, varvid Mikael Ekdahl utsågs till valberedningens ordförande.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Melker Schörling och Gun Nilsson till ledamöter av ersättningsutskottet för tiden intill nästa konstituerande styrelsemöte. För samma tid omvaldes Gun Nilsson, Jill Smith och Ulrik Svensson till ledamöter av revisionsutskottet.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare huvudsakligen innebärande att ersättningen ska utgöras av grundersättning, rörlig ersättning, övriga förmåner och pension samt vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Den rörliga ersättningen ska vara maximerad till 60 procent av grundersättningen, kopplad till den resultatutveckling som personen kan påverka och baseras på utfallet i förhållande till individuellt uppsatta mål. För sex ledande befattningshavare ska dock den rörliga delen av lönen vara maximerad till mellan 70 och 200 procent av grundersättningen i enlighet med tidigare ingångna avtal. Rörlig ersättning ska inte vara pensionsgrundande. Styrelsen ska årligen överväga om ett aktie- eller aktiekursrelaterat incitamentsprogram ska föreslås bolagsstämman.

Uppsägningstiden ska normalt vara sex månader från befattningshavarens sida. Vid uppsägning från bolaget ska uppsägningstiden och den tid under vilken avgångsvederlag utgår sammantaget ej överstiga 24 månader. Pensionsförmåner ska som huvudregel vara avgiftsbestämda, med individuell pensionsålder, dock ej lägre än 60 år.

Ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra framtida emissioner av nya aktier av serie B vid utnyttjande av teckningsoptioner i enlighet med Teckningsoptionsprogram 2015/2019 beslutade årsstämman om en mindre justering av bolagsordningen. Bolagsordningens gränser i § 4, fjärde stycket, avseende andel aktier av serie B i förhållande till utestående aktier i bolaget ändrades från 95,6 procent till 96 procent av de vid varje tillfälle utestående aktierna.

Teckningsoptionsprogram 2015/2019

Årsstämman beslutade om att godkänna styrelsens förslag om att införa ett teckningsoptionsprogram för VD, koncernledning, divisionschefer, ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Hexagonkoncernen genom en riktad emission av 10 000 000 teckningsoptioner.

Emissionen ska ske till det helägda dotterbolaget Hexagon Förvaltning AB för vidareöverlåtelse till cirka 200 av styrelsen identifierade deltagare till ett vederlag motsvarande emissionskursen om 25 kronor per teckningsoption samt i övrigt reserveras för framtida rekryteringar. Emissionskursen kan komma att justeras om priset på Hexagonaktien väsentligt skulle förändras fram till dess teckning sker av Hexagon Förvaltning AB.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en aktie av serie B i Hexagon AB under perioden från och med den 1 juni 2018 till och med den 31 december 2019. Kursen vid nyteckning av en aktie ska motsvara vad som följer av en marknadsmässig värdering av teckningsoptionen inklusive emissionskursen per teckningsoption. Marknadsvärdet skall fastställas av ett oberoende värderingsinstitut med användande av vedertagen värderingsmodell (Black & Scholes) i anslutning till tilldelning av teckningsoptionerna till Hexagon Förvaltning AB. Den föreslagna emissionen av teckningsoptioner medför en total utspädningseffekt om maximalt cirka 2,7 procent i förhållande till antalet aktier i bolaget.

Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Hexagon AB önskar införa ett teckningsoptionsprogram ägnat för tilldelning till ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen varmed de kan erbjudas möjligheten att ta del av en värdetillväxt i bolagets aktie. Detta förväntas leda till att intresset för bolagets utveckling – liksom bolagets aktiekursutveckling – förstärks och att fortsatt företagslojalitet de kommande åren stimuleras.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv får ske på Nasdaq Stockholm till vid förvärvstillfället gällande börskurs. Överlåtelse får ske av högst så många aktier som vid var tid motsvarar tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt såväl på Nasdaq Stockholm som till tredje man i samband med förvärv av företag eller verksamhet. Ersättning för överlåtna aktier ska kunna erläggas kontant, genom apport eller genom kvittning. Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur samt att möjliggöra förvärvsfinansiering genom utnyttjande av egna aktier.

Hexagon (NASDAQ OMX Stockholm: HEXA B) är en ledande global leverantör av design-, mät- och visualiseringsteknologi. Våra kunder kan designa, mäta och positionera objekt samt bearbeta och presentera data för att ligga steget före i en föränderlig värld. Hexagons lösningar ökar produktiviteten, höjer kvaliteten och möjliggör snabbare, bättre operativa beslut, vilket sparar tid, pengar och resurser. Hexagon har fler än 14 000 medarbetare i över 40 länder och en nettoomsättning om cirka 2 400 MEUR. Våra produkter används i en lång rad branscher, t.ex. surveying, kraft och energi, flyg och försvar, bygg och anläggning, säkerhet, bilbranschen samt tillverkning. Läs mer på www.hexagon.com.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon