Hexagon redovisar engångseffekter från förvärven av Vero Software och Mintec

19 september 2014

Hexagon har i samband med förvärven av Vero Software, en leverantör av mjukvara för Computer Aided Manufacturing, och Mintec, en leverantör av mjukvara för gruvplanering, identifierat överlappande teknologier och tillgångar. Det har medfört ett nedskrivningsbehov som tillsammans med transaktionskostnader kommer att påverka Hexagons resultat för det tredje kvartalet 2014.

Nedskrivningen avser överlappande teknologi mellan Vero Softwares utveckling av rapporteringsverktyg för tillverkningsdata och Hexagons existerande mjukvara inom detta område. Nedskrivningen avser även överlappande teknologi mellan Hexagons existerande verksamhet inom gruvindustrin (som system för hantering av maskinflottor) och Mintec. Även transaktionskostnader (skattemässig och legal rådgivning) från de två förvärven kommer att ha en påverkan på det tredje kvartalet 2014.

Hexagon kommer därmed i det tredje kvartalet 2014 redovisa poster av engångskaraktär uppgående till sammanlagt -17,8 MEUR.

Hexagon kommer förutom de poster av engångskaraktär som redovisas i det tredje kvartalet 2014 uppvisa en negativ påverkan från förvärvet av förutbetalda intäkter (revenue haircut) i Vero Software och Mintec. Denna redovisningseffekt kommer att påverka nettoomsättningen och resultatet för det tredje och fjärde kvartalet 2014 med cirka -2 MEUR respektive cirka -2 MEUR.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon