Tvångsinlösen av minoritetsaktier i Veripos avslutad

14 mars 2014

Vi hänvisar till börsmeddelandet från Hexagon AB (”Hexagon”) den 10 februari 2014 vari meddelades att Hexagon avsåg att, efter erläggande av likvid i det offentliga uppköpserbjudandet avseende aktierna i Veripos Inc. (”Veripos”) som offentliggjordes den 20 december 2013 (”Erbjudandet”), genomföra tvångsinlösen av eventuellt utestående minoritetsaktier i Veripos som inte ägdes av Hexagon. Erläggande av likvid i Erbjudandet påbörjades som tidigare meddelats den 18 februari 2014, varefter Hexagon blev ägare till 97,28 procent av det totala antalet aktier i Veripos genom sina helägda dotterbolag Hexagon Acquisition Ltd (”Hexagon Acquisition”) och Hexagon Positioning Limited (”Hexagon Positioning”).

Enligt bemyndigande till styrelsen från extra bolagsstämman i Veripos den 28 februari 2014, beslutade styrelserna för Hexagon Acquisition och Veripos att ingå en fusionsplan (”Fusionen”).

Fusionen avslutades igår, den 13 mars 2014, efter klockan 16.30, med effekt från och med den 12 mars 2014 (”Verkställandedagen”). Enligt villkoren för Fusionen blev Hexagon Positioning ägare till 100 procent av aktierna i Veripos per Verkställandedagen, varvid de 2,72 procent av aktierna i Veripos som inte ägdes indirekt av Hexagon klockan 16.30 på Verkställandedagen makulerades i utbyte mot en rätt för innehavare av dessa aktier att erhålla NOK 37 (”Ersättningen”) per aktie i Veripos som de ägde vid denna tidpunkt.

Ersättningen kommer att betalas kontant den 18 mars 2014 eller däromkring genom DNB Bank ASA:s försorg å Hexagons vägnar till det avkastningskonto som är anslutet till de ursprungliga aktieägarnas VPS-konto. Aktieägare bosatta i Norge som inte har något avkastningskonto knutet till sitt VPS-konto erhåller betalning enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota. Aktieägare bosatta utanför Norge som inte har något norskt avkastningskonto knutet till sitt VPS-konto kommer att erhålla checkbetalning. Aktieägare som innehar sina aktier genom en bank eller annan förvaltare måste kontakta sin bank eller förvaltare för instruktioner och hjälp att erhålla Ersättningen som de är berättigade till.

Veripos har ansökt om avnotering av sina aktier från Oslo Börs, vilket beräknas ske inom kort.

Hexagon (NASDAQ OMX Stockholm: HEXA B) är en ledande global leverantör av design-, mät- och visualiseringsteknologi. Våra kunder kan designa, mäta och positionera objekt samt bearbeta och presentera data för att ligga steget före i en föränderlig värld. Hexagons lösningar ökar produktiviteten, höjer kvaliteten och möjliggör snabbare, bättre operativa beslut, vilket sparar tid, pengar och resurser. Hexagon har fler än 14 000 medarbetare i över 40 länder och en nettoomsättning om cirka 2 400 MEUR. Våra produkter används i en lång rad branscher, t.ex. surveying, kraft och energi, flyg och försvar, bygg och anläggning, säkerhet, bilbranschen samt tillverkning. Läs mer på www.hexagon.com.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon