KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HEXAGON AB (publ)

Aktieägarna i Hexagon AB kallas härmed till årsstämma fredagen den 9 maj 2014 klockan 17:00 på Operaterrassen, Karl XII:s Torg i Stockholm.

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per lördagen den 3 maj 2014, dels anmäla sitt deltagande till bolaget genom ett anmälningsformulär på Hexagons hemsida, www.hexagon.com, alternativt per post till Hexagon AB, ”Årsstämma”, Box 3692, 103 59 Stockholm, eller per e-post till bolagsstamma@hexagon.com, senast måndagen den 5 maj 2014.

Förslag till dagordning

1.         Årsstämmans öppnande.
2.         Val av ordförande vid årsstämman.
3.         Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.         Godkännande av dagordning.
5.         Val av två justeringsmän.
6.         Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7.         Verkställande direktörens redogörelse.
8.         Framläggande av

            (a)        årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2013,

            (b)        revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts, samt

            (c)        styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande.

9.         Beslut om

            (a)        fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2013,

            (b)        dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och beslut om avstämningsdag, samt

            (c)        ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

10.       Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11.       Fastställande av arvode till styrelseledamöter och revisorer.
12.       Val av styrelseledamöter och revisorer.
13.       Val av ledamöter i valberedningen.
14.       Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
15.       Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.
16.       Årsstämmans avslutande.

Fullständig kallelse i bifogad PDF.

Hexagon är ett världsledande företag inom sensorer, mjukvara och autonoma lösningar. Vi sätter data i arbete i syfte att öka effektivitet, produktivitet och kvalitet i lösningar för tillverkningsindustrin, infrastruktur, säkerhet och mobilitet.

Våra teknologier gör ekosystem i städer och produktion mer uppkopplade och autonoma vilket bidrar till en skalbar och hållbar framtid.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har omkring 20 000 anställda i 50 länder och en omsättning på cirka 3,9 miljarder EUR. Läs mer om oss på hexagon.com och följ oss på @HexagonAB.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon