KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HEXAGON AB (publ)

4 april 2013

Aktieägarna i Hexagon AB kallas härmed till årsstämma måndag den 13 maj 2013 klockan 17.00 på Operaterrassen, Karl XII:s Torg i Stockholm.

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per måndag den 6 maj 2013, dels anmäla sitt deltagande till bolaget genom ett anmälningsformulär på Hexagons hemsida, www.hexagon.com, alternativt per post till Hexagon AB, "Årsstämma", Box 3692, 103 59 Stockholm, eller per e-post till bolagsstamma@hexagon.com, senast tisdag den 7 maj 2013.

Fullständig kallelse i bifogad pdf.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon