Överlåtelse av egna aktier

4 december 2012

Vid extra bolagsstämma den 15 december 2011 i Hexagon AB (publ) (”Hexagon”) beslutades att bolaget i samband med att lösen av teckningsoptionerna enligt Teckningsoptionsprogram 2011/2015 påkallas, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, får överlåta egna aktier av serie B för att möjliggöra tillhandahållande av aktier till optionsinnehavarna. Styrelsen för Hexagon beslutade den 4 december 2012, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, att utnyttja bemyndigandet att överlåta egna aktier för detta syfte.

Enligt styrelsens beslut ska högst 1 152 547 egna aktier av serie B överlåtas mot ett vederlag om 124 kronor per aktie motsvarande den kurs för teckning av ny aktie som fastställts i anslutning till tilldelning av teckningsoptionerna enligt Teckningsoptionsprogram 2011/2015. Överlåtelse av egna aktier till optionsinnehavare kommer att kunna ske från och med den 4 december 2012 fram till nästa årsstämma.

Hexagon innehar idag totalt 1 152 547 egna aktier av serie B av totalt utgivna 353 642 177 aktier, varav 15 750 000 av serie A och 337 892 177 av serie B, vilket motsvarar 0,33 procent av samtliga aktier i bolaget. Hexagon redovisar kontinuerligt aktuellt innehav av egna aktier i bolagets delårsrapporter.

Hexagon (NASDAQ OMX Stockholm: HEXA B) är en ledande global leverantör av design-, mät- och visualiseringsteknologi. Våra kunder kan designa, mäta och positionera objekt samt bearbeta och presentera data för att ligga steget före i en föränderlig värld. Hexagons lösningar ökar produktiviteten, höjer kvaliteten och möjliggör snabbare, bättre operativa beslut, sparar tid, pengar och resurser. Hexagon har över 13 000 medarbetare i mer än 40 länder och en nettoomsättning om cirka 2 200 MEUR. Våra produkter används i en lång rad branscher, t.ex. surveying, kraft och energi, flyg och försvar, säkerhet, bygg och anläggning samt tillverkning. Läs mer på www.hexagon.com.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon