KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HEXAGON AB (publ)

3 april 2012

Aktieägarna i Hexagon AB kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 maj 2012 klockan 17.00 på Oscarsteatern med adress Kungsgatan 63 i Stockholm.

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 3 maj 2012, dels anmäla sitt deltagande till bolaget genom ett anmälningsformulär på Hexagons hemsida, www.hexagon.com, alternativt per post till Hexagon AB, "Årsstämma", Box 3692, 103 59 Stockholm, eller per e-post till bolagsstamma@hexagon.com, senast fredagen den 4 maj 2012.

Fullständig kallelse i bifogad pdf.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon