Hexagon lanserar ny finansiell plan på kapitalmarknadsdag

6 juni 2011

Hexagon arrangerar kapitalmarknadsdag i Orlando, Florida och lanserar ny finansiell plan fram till 2015.

Hexagon arrangerar idag en kapitalmarknadsdag i Orlando, Florida vid vilken bolaget ger en uppdatering av marknadsläget samt lanserar en ny finansiell plan. Hexagons nya finansiella plan sträcker sig fram till 2015 och inkluderar ett mål där omsättningen uppgår till 3,5 miljarder Euro samt ett mål där rörelsemarginalen uppgår till 25 procent.

Omsättningsmålet i det så kallade "base case" baseras på ett antagande att mätteknikmarknaden ska växa med cirka 8 procent per år för perioden fram till 2015. Hexagon genererar mer än 30 procent av sin omsättning i tillväxtmarknader och cirka 40 procent av intäkterna härstammar från tillväxtteknologier. Hexagon kommer därför växa snabbare än sina konkurrenter inom mätteknik. Uppfyllelse av omsättningsmålet ska i huvudsak ske genom organisk tillväxt, men inkluderar även ett inslag av förvärv.

Som del av den övergripande planeringen för den kommande fyraårsperioden har Hexagon även simulerat ett mer negativt scenario. I detta scenario antas världsekonomin genomgå en recession under ett år där omsättningen för Hexagon antas minska med cirka 20 procent. I ett sådant scenario kommer Hexagon genomföra en eller flera strategiska förvärv för att dra fördel av att säljare kan tvingas acceptera en lägre köpeskilling. Hexagons erfarenhet är att priser på förvärvsobjekt kan falla upp till 40 procent i en recession. Dessa förvärv skulle kompensera intäktsbortfallet och koncernen skulle fortfarande nå sitt mål på en omsättning om 3,5 miljarder Euro. Marginalmålsättningen är 25 procent även i detta scenario.

De två scenarion som beskrivs på kapitalmarknadsdagen är inte de enda möjliga utfallen. Olika kombinationer av de två är tänkbara beroende på utvecklingen av världsekonomin.

"Utsikterna för våra marknader ser lovande ut för återstoden av 2011 med en fortsatt återhämtning på mogna marknader och strukturell tillväxt på tillväxtmarknaderna. För 2012 och framåt kommer vi att vara mer beroende av tillväxtmarknaderna, liksom, vår egen förmåga att skapa nya affärsmöjligheter eftersom man inte kan räkna med att de mogna marknaderna fortsätter att växa i samma takt som under de senaste 18 månaderna. Vårt basscenario är fortsatt tillväxt under de kommande fyra åren. Hexagon har dock lärt sig läxan från nedgången under 2009. Vi kommer därför att minska vår belåningsgrad och vara förberedda för att kunna dra nytta av en eventuell försvagning på marknaden genom att göra strategiska förvärv på gynnsamma prisnivåer", säger Ola Rollén, VD och koncernchef för Hexagon AB.

En stor grupp investerare, analytiker och journalister deltar vid Hexagons kapitalmarknadsdag 2011. Under den 6:e till 7:e juni kommer Hexagon att presentera intressanta produkter och teknologier inom områdena Geosystems, Metrology och Technology.

Presentationen av Ola Rollén kommer att finnas tillgänglig via Hexagons hemsida www.hexagon.com.

Hexagon AB är en ledande, global leverantör av 3D lösningar för att konstruera, mäta och positionera objekt samt att bearbeta och presentera data. Hexagons lösningar gör det möjligt för kunden att öka produktiviteten, förbättra kvaliteten samt fatta bättre och snabbare operationella beslut. Hexagon har cirka 12 000 medarbetare i 43 länder och en nettoomsättning om omkring 2 200 MEUR. Läs mer på www.hexagon.se

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon