Extra bolagsstämma i Hexagon AB

15 december 2011

Vid extra bolagsstämma i Hexagon AB idag beslutades att godkänna styrelsens förslag att införa ett teckningsoptionsprogram för koncernledning, divisionschefer, ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen genom en riktad emission av 13 665 000 teckningsoptioner.

Emissionen skall ske till det helägda dotterbolaget Hexagon Förvaltning AB för vidareöverlåtelse till cirka 250 av styrelsen identifierade deltagare till ett vederlag motsvarande emissionskursen om 10 kronor per teckningsoption samt i övrigt reserveras för framtida rekryteringar. Emissionskursen kan komma att justeras om priset på Hexagonaktien skulle väsentligt förändras fram tills teckning sker av Hexagon Förvaltning AB.

Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en aktie av serie B i Hexagon AB under perioden från och med 1 januari 2012 till och med 31 december 2015. Kursen vid nyteckning av en aktie skall motsvara vad som följer av en marknadsmässig värdering av teckningsoptionen inklusive emissionskursen per teckningsoption. Den föreslagna emissionen av teckningsoptioner medför en total utspädningseffekt om maximalt cirka 3,7 procent i förhållande till antalet aktier i bolaget.

Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Hexagon AB önskar införa ett teckningsoptionsprogram ägnat för tilldelning till ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen varmed de kan erbjudas möjligheten att ta del av en värdetillväxt i bolagets aktie. Detta förväntas leda till att intresset för bolagets utveckling - liksom bolagets aktiekursutveckling - förstärks och att fortsatt företagslojalitet under de kommande åren stimuleras.

 

Detta pressmeddelande utgör sådan information som Hexagon AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 december 2011 kl 18:00.

Hexagon är en ledande global leverantör av design-, mät- och visualiseringsteknologi. Våra kunder kan designa, mäta och positionera objekt samt bearbeta och presentera data för att ligga steget före i en föränderlig värld. Hexagons lösningar ökar produktiviteten, höjer kvaliteten och möjliggör snabbare, bättre operativa beslut, sparar tid, pengar och resurser. Hexagon har över 12 500 medarbetare i mer än 40 länder och en nettoomsättning om cirka 2 200 MEUR. Våra produkter används i en lång rad branscher, t.ex. surveying, kraft och energi, flyg och försvar, säkerhet, bygg och anläggning samt tillverkning. Läs mer på www.hexagon.com.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon