Årsstämma i Hexagon AB

10 maj 2011

Vid årsstämman i Hexagon AB (publ) denna dag fattades följande beslut.

Styrelse

Omval av styrelseledamöterna Melker Schörling, Ola Rollén, Mario Fontana, Ulrika Francke, Ulf Henriksson, Gun Nilsson och Ulrik Svensson såsom ordinarie styrelseledamöter. Melker Schörling omvaldes till styrelsens ordförande.

Arvode till styrelsen ska utgå med 750 000 SEK till ordföranden och 400 000 SEK till envar av övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Ordföranden för ersättningsutskottet ska erhålla 85 000 SEK och ledamot däri 60 000 SEK samt ordföranden för revisionsutskottet 175 000 SEK och ledamot däri 125 000 SEK. Arvode till revisor skall utgå enligt avtal.

Kontant vinstutdelning

Stämman fastställde enligt styrelsens förslag utdelningen till 1,40 SEK per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes den 13 maj 2011. Utdelningen beräknas komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 18 maj 2011.

Valberedning samt ersättnings- och revisionsutskott

Omval av Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Anders Algotsson (AFA Försäkring), Jan Andersson (Swedbank Robur fonder) och Henrik Didner (Didner & Gerge Aktiefond), såsom ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2012, varvid Mikael Ekdahl utsågs till valberedningens ordförande.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Melker Schörling och Gun Nilsson till ledamöter av ersättningsutskottet för tiden intill nästa konstituerande styrelsemöte. För samma tid omvaldes Gun Nilsson, Mario Fontana och Ulrik Svensson till ledamöter av revisionsutskottet.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare huvudsakligen innebärande att ersättningen ska utgöras av grundersättning, rörlig ersättning, övriga förmåner och pension samt vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Den rörliga ersättningen ska vara maximerad i förhållande till grundersättningen, kopplad till den resultatutveckling som personen kan påverka och baseras på utfallet i förhållande till individuellt uppsatta mål. Styrelsen ska årligen överväga om ett aktie- eller aktiekursrelaterat incitamentsprogram ska föreslås bolagsstämman.

Uppsägningstiden ska normalt vara sex månader från befattningshavarens sida. Vid uppsägning från bolaget ska uppsägningstiden och den tid under vilken avgångsvederlag utgår sammantaget ej överstiga 24 månader. Pensionsförmåner ska vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda, eller en kombination därav, med individuell pensionsålder, dock ej lägre än 60 år.

Ändring av aktiekapitalets gränser

Vid extra bolagsstämma i bolaget den 24 november 2010 beslutades att bolaget skall ha euro som redovisningsvaluta och att aktiekapitalet skall vara bestämt i euro, varvid beslutades om tillägg av denna innebörd i bolagsordningen. Den sålunda ändrade bolagsordningen har därefter registrerats av Bolagsverket och Bolagsverket har räknat om det registrerade aktiekapitalet till euro. Mot denna bakgrund beslutade årsstämman i enlighet med styrelsens förslag om nödvändiga ändringar av bolagsordningens föreskrifter om minimikapitalet och maximikapitalet innebärande att bolagets aktiekapital skall utgöra lägst femtiomiljoner (50 000 000) euro och högst tvåhundramiljoner (200 000 000) euro.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv får ske på NASDAQ OMX Stockholm till vid förvärvstillfället gällande börskurs. Överlåtelse får ske av högst så många aktier som vid var tid motsvarar tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt såväl på NASDAQ OMX Stockholm som till tredje man i samband med förvärv av företag eller verksamhet. Ersättning för överlåtna aktier skall kunna erläggas kontant, genom apport eller genom kvittning. Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur samt att möjliggöra förvärvsfinansiering genom utnyttjande av egna aktier.

Återköp av incitamentsprogram och därmed sammanhängande återköp av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade godkänna styrelsens beslut (i) att Hexagon AB erbjuder deltagare i Incitamentsprogram 2007/2012 att återköpa deras teckningsoptioner vilka förvärvats inom ramen för incitamentsprogrammet, och (ii) att för varje teckningsoption erläggs kontant betalning motsvarande marknadsvärdet fastställt genom värdering av ett oberoende värderingsinstitut i enlighet med Black-Scholes modell, dock maximalt betalt belopp för optionerna.

Överlåtelse enligt 16 kap. aktiebolagslagen

Årsstämman beslutade, i enlighet med 16 kap. aktiebolagslagen, att godkänna att Hexagon överlåter 50 procent av aktierna i Nordic Brass Gusum AB, motsvarande samtliga av Hexagon innehavda aktier, till den nuvarande verkställande direktören och andra personer i ledningen för Nordic Brass Gusum. Övriga aktier i bolaget ägs av Outokumpu. Nordic Brass Gusum AB omsatte 1 026 MSEK under verksamhetsåret 2010 samt gjorde ett resultat efter skatt för motsvarande period om 0,8 MSEK. Köpeskillingen för av Hexagon innehavda aktier i bolaget skall motsvara marknadsvärdet, vilket bedöms vara i nivå med det koncernmässiga bokförda värdet.

Detta pressmeddelande utgör sådan information som Hexagon AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon