Kallelse till årsstämma i Hexagon AB

11 april 2011

Aktieägarna i Hexagon AB kallas härmed till årsstämma tisdagen den
10 maj 2011 klockan 17.00 på Oscarsteatern med adress Kungsgatan 63
i Stockholm.

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall dels vara införd i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 4 maj
2011, dels anmäla sitt deltagande till bolaget genom ett
anmälningsformulär på Hexagons hemsida, href="http://www.hexagon.com">website, alternativt per post
till
Hexagon AB, "Årsstämma", Box 3692, 103 59 Stockholm, eller per e-
post till bolagsstamma@hexagon.se, senast torsdagen den 5 maj 2011.

Fullständig kallelse i bifogad pdf.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon