Bokslutskommuniké 2009

4 februari 2010

Fjärde kvartalet 2009

  • Orderingången ökade med 1*) procent till 3 145 MSEK (3 211).
  • Nettoomsättningen minskade med -9*) procent till 3 076 MSEK (3 478).
  • Rörelseresultatet uppgick till 566 MSEK (628).
  • Resultatet före skatt ökade till 527 MSEK (443).
  • Resultatet efter skatt ökade till 463 MSEK (397).
  • Resultatet per aktie ökade med 18 procent till 1,74 SEK (1,48).
  • Operativt kassaflöde nära nog dubblades och uppgick till 826 MSEK (422).

Utdelningsförslag

  • Hexagons styrelse föreslår en utdelning om 1,20 SEK per aktie (0,50).

Bokslutskommunikén för 2009 presenteras idag kl 13:00 vid en telefonkonferens. För deltagande, se instruktion på Hexagons hemsida.

*) Justerad till fasta växelkurser och jämförbar struktur (organisk tillväxt).

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon